1 19 14 straat de noodige ruimte zou zijn verkregen tot het plaatsen van de thans in het hulpgebouw schoolgaande kinderen. Bij burgemeester en wethouders bleken echter ernstige bezwaren te bestaan om tot dezen maatregel over te gaan de kinderen, bestemd voor de nieuw te bouwen school aan de Terwestenstraat zouden nl., werden zij tijdelijk verwezen naar de school aan de Storten bekerstraat, van de ouderlijke woning geregeld ter schole moeten gaan langs eenen weg, over welken twee stoomtrammen passeeren, en de gevaren, aan welke de leerlingen dientengevolge zouden worden blootgesteld, moesten naar de meening van het dagelijksch bestuur zwaarder wegen dan die van hygienischen aard, tegen het hulpgebouw aan de Lijnbaan ingebracht. Intusschen werd aan de klachten zooveel doenlijk tegemoetgekomen door het aanbrengen in de vacantiemaanden van grondige verbeteringen aan laatstbedoeld gebouw. Voorts gaf een om advies in handen van onze commissie gesteld plan tot het bijbouwen van vier nieuwe lokalen in den tuin van het gebouw der school tweede klasse aan de Nieuwe Schoolstraat, aanleiding op eene algeheele verbouwing van deze school aan te dringen. Behalve dat de reeds sedert jaren tegen bedoeld gebouw bestaande bezwaren zouden worden bestendigd door het bijbouwen van nieuwe lokalen bij het oude gebouw, zou bepaaldelijk het gebrek, dat ver schillende lokalen dier school voor de leerlingen niet anders te bereiken zijn dan door andere lokalen heen, nog verergerd worden. Subsidiair werd voorgesteld het door burgemeester en wethouders ingezonden plan eenigszins te wijzigen. Om trent het voorstel tot het verbouwen van bedoelde school was aan het einde des jaars nog geene beslissing genomen. Het schoolgebouw aan de Stortenbekerstraat werd in Augustus 1902 in gebruik genomen. De hoofden van bijzondere scholen werden wederom uit- genoodigd een verslag omtrent den toestand hunner scholen in het afgeloopen jaar over te leggenbereidwillig werd aan dit verzoek voldaan door de hoofden van de scholen der Vereeniging van den Heiligen Vincentius a Paulo, de Schief- baan-Hoviusstichting, het Aloysiusgesticht, het St. Josephs- gesticht en voorts door de hoofden Verschoor, Looyen, Kruyswijk, Bouscholte, mej. Schut en mej. Paesie. Waar intusschen van slechts ongeveer een vierde gedeelte van de hoofden van bijzondere scholen antwoorden mochten inkomen en bovendien de mededeelingen in sommigen dier verslagen vrij beknopt zijn, moet er van worden afgezien eenigszins ^uitvoerige beschouwingen over den toestand in het algemeen VERSLAG LAGER ONDERWIJS. III. Bijzonder onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 405