19 15 van de bijzondere scholen in deze gemeente te geven. De volgende feiten vallen echter te vermelden. Het aantal bijzondere scholen verminderde met twee en bedraagt derhalve thans acht en vijftig; met 1 Augustus werd n.l. de school van mevrouw Allan-Haver en met 1 September d. a. v. die van den heer S. Osinga opgeheven, beide wegens vertrek van het hoofd naar elders. Enkele mutatiën hadden voorts plaats onder het personeel der hoofden. Ook hier valt in de eerste plaats een treurig sterfgeval te vermeldende heer W. B. Reeser die jaren lang zijne krachten gewijd had aan de school van het De partement ’s-Gravenhage der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen ontsliep na een langdurige ongesteldheid; zijne plaats werd ingenomen door den heer H. P. van Nieuwenburg. Als hoofd van de meisjesschool der Schiefbaan-Hoviusstichting werd mej. W. C. Dessens vervangen door mej. J. D. M. Francken. De leiding van de school van het St. Willibrordus- gesticht aan de Hekkelaan werd van mej. H. J. M. J. Truffino op mej. H. G. M. Kars overgedragen. Eindelijk zag zich in September de heer A. J. Froesch wegens hoogen leeftijd genoodzaakt zijn ontslag te vragen als hoofd der school voor onvermogenden van de vereeniging van den Heiligen Vin- centius a Paulo aan het Westeindehij werd aldaar opgevolgd door den heer J. 0. Lelyveld. Ook in het overig personeel der bijzondere scholen hadden wijzigingen plaats; deze zijn aangeteekend in de onder letter D achter dit verslag afgedrukte tabel. Voor den loop der schoolbevolking zij verwezen naar de onder de letters C, G. en H. achter dit verslag afgedrukte tabellen. Omtrent den overgang van leerlingen, komende van bijzondere scholen in deze gemeente, naar de eerste klasse van de hoogere burgerscholen met drie- en vijfjarigen cursus aldaar kan vermeld worden, dat zich voor toelating aan- meldden 147 candidaten, van welke 134 met toestemming van het hoofd der school, welke zij verlieten; van laatst- bedoelden slaagden 117 candidaten of ruim 87 pCt. Twee nieuwe schoolgebouwen werden in 1902 ten behoeve van bijzondere scholen in gebruik genomen; aan de Van der Duynstraat werd de aldaar bestaande school der St. Vincentiusvereeniging vervangen door een nieuw school gebouw met 12 klassen (6 paar parallelklassen) en op 1 Sep tember kon ook het nieuwe gebouw van de school der „Schoolvereeniging” aan de Nassaulaan betrokken worden omtrent deze nieuwe gebouwen worden hieronder eenige mededeelingen verstrekt. Tijdelijk werd bovendien ten behoeve van de zeer druk bezochte school van het hoofd C. F. Verschoor aan de Heem- VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 406