19 16 a. raadstraat te Scheveningen een hulplokaal in de Korendijk- straat in gebruik genomen, in hetwelk de klasse lb werd geplaatst. Door de hygiënische sub-commissie wordt het hiervolgend verslag uitgebracht In de openbare scholen was de toestand als in het vorige jaar; er viel niets bijzonders op te merken. Van de bijzon dere scholen willen wij een oogenblik stilstaan bij de school in de Van der Duijnstraat en die aan de Nassaulaan van den heer van der Meulen. Al direct valt bij de eerste dier twee scholen op dat het bouwplan afwijkt van dat der openbare scholen. Vooreerst is deze school zoo gemaakt dat geen der localen voor ondeiwijs bestemd aan de straat gelegen zijn; aan de straatzijde vinden wij andere localiteiten benevens de trappen. De ventilatie is aangebracht volgens het systeem Mast boom twee ramen met halve dubbelramen en een midden raam voor zomerventilatie met tuimelraam en openslaande benedenramen. Voor zoover wij konden waarnemen voldeed deze wijze van ventileeren uitstekend. De school is evenwel nog te korten tijd in gebruik om hierover een volledig verslag te kunnen uitbrengen. Verder zijn de privaten hier ook in de gangen, echter hebben deze dubbele deuren tusschen welke een raam waar door de buitenlucht kan binnen dringen, die bij gesloten gangdeur de urinelucht door het privaat naar buiten drijft eene naar onze meening groote verbetering. De school aan de Mauritskade maakt door haar uitwendige en inwendige bouwwijze een aangenamen indruk. Overigens is hier nog op te merken dat de benedenvloeren alle zijn van het zoogenaamde houtcement, dat geheel aan de verwachting beantwoordt. In deze school wordt Slöid-onderwijs gegeven, waarvoor een ruim van alle zijden van licht voorzien locaal bestemd is. Ten slotte kan worden medegedeeld, dat door het bestuur der Stichting van Renswoude de noodige maatregelen werden getroffen om toetreding van licht in voldoende mate in de lokalen harer school aan het Westeinde te verzekeren. De Sub-Commissie voor de herhalingsscholen, heeft aan gaande dezen tak van onderwijs het hier volgend verslag uitgebracht: VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Openbare herhalingsscholen. IV. Schoolhygiène. V. Herhalingsscholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 407