I I I 19 19 Van de 612 leerlingen bezochten er 400 de herhalingsschool voor de eerste maal, 119 voor de tweede, 70 voor de derde, 10 voor de vierde, en 3 voor de vijfde maal. Er waren 433 leerlingen, die de hoogste klasse der dag school of een daarmede gelijkstaande klasse (men denke aan bijzondere scholen) hadden doorloopen. Bij den cursus 1900—1901 bedroeg dit getal 360. Onder hen, die de hoogste klasse der dagschool niet hebben doorloopen, zijn er enkelen, die nog steeds leerlingen der dagschool zijn. Wat den leeftijd der leerlingen betreft, constateert de Commissie, dat er 12 leerlingen van 12 jarigen en zelfs 1 van 11 jarigen leeftijd den cursus volgden. Het gewone herhalingsonderwijs wordt thans niet langer kosteloos verstrekt. Aan de C-scholen bedraagt het 10 cents per week, voor minvermogenden 5 cents, voor onvermogen- den nihil. Aan de D-scholen respectievelijk 15 cents, 71 cents, nihil. Het schoolverzuim is vrij sterk aan sommige scholen. Geregeld wordt aan de ouders, bij twijfel aan het geoorloofde van het verzuim, per gedrukte kaart over de post kennis gegeven. Enkele' hoofden deelen bij het eind van de maand bovendien aan de ouders de verzuimen mede en, zoo deze willekeurig zijn, worden zij bij voorbeeld gestraft met een verbod van gebruik der bibliotheek, waar zulk een inrichting bestaat. Het aantrekkelijk maken van het onderwijs is en blijft het beste middel tegen schoolverzuim. Dat enkele werkgevers aan de jongens en meisjes geen gelegenheid geven, om op tijd aanwezig te zijn, is een feit-Een meisje verliet de herhalingsschool, omdat ze tot acht uur op den naaiwinkel moest komen. Gedrag en ijver der leerlingen worden over het algemeen geroemd. Men kan aan velen hunner, wanneer ze met de onderwijzers bezig zijn, niet bemerken, dat ze reeds een langen, vermoeienden arbeidsdag achter den rug hebben. Er zijn wel een klein getal leerlingen verwijderd wegens al te ongeregeld bezoek, doch geen wegens wangedrag. De leertijden zijn verdeeld over Maandag, Dinsdag, Donder dag en Vrijdag; de jongens ontvangen onderwijs van 7—9, de meisjes van 6—8 uur. Het getal klassen wisselt af van twee tot vier; ze bevatten 20 of minder leerlingen. Voor enkele vakken worden klassen gecombineerd. Het verdient opmerking, dat bijna alle leerlingen den volledigen cursus van vier avonden (196 uren) volgen; dien tengevolge was het onnoodig bij de inrichting van het leerplan met twee groepen van leerlingen rekening te houden, van welke de eene slechts twee, de andere daarentegen vier avonden per week onderricht zou ontvangen. I VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 410