19 Ingevolge art. 34 der Leerplichtwet en de daardoor ver oorzaakte wijziging van art. 17 der Wet tot regeling van het Lager Onderwijs moest er vanwege de gemeente een cursus worden gegeven overdag van ten hoogste 96 uren, voor meisjes. Voor deze school A heeft zich tot nu toe nie mand aangemeld, zoodat zij nog niet geopend kon worden. Wat betreft de herhalingschool B, een zomercursus voor jongens, hiermede zal thans een proef worden genomen. Daardoor zal aan een reeds vroeger door onze Commissie uitgesproken wensch worden voldaan. De Commissie betwijfelt echter of deze cursus, gelijk die in de thans geldende ver ordening geregeld is, wel tot zijn recht zal komen. In art. 5 wordt melijk bepaald, dat de bedoelde lessen zullen worden gegeve n van 1 April tot 1 October, gedurende twee dagen per week, eiken dag des avonds van 6—8 uren, en nu is aan de Commissie bij nader onderzoek gebleken, dat er wel liefhebberij voor dezen cursus bestaat, doch dat het vroege uur voor velen een bezwaar zal zijn. De meeste ambachts jongens toch eindigen in den zomer eerst te zeven uur met hun werk; alleen de letterzetters en steendrukkers zijn te zes uur klaar en van dezen gaven dan ook reeds aan ééne school 5 te kennen, dat zij zich voor den zomercursus wenschten aan te melden. Diensvolgens komt wijziging der bestaande verordening de Commissie wenschelijk voor. De vakken, die in de nieuwe Verordening voor de C en D scholen zijn voorgeschreven, worden thans ook alle onderwezen, gelijk tabel F nader aangeeft. Het is duidelijk, dat het herhalingsonderwijs zich in een overgangstoestand bevindt, doordat het ontwikkelingspeil van vele leerlingen thans nog niet hoog genoeg is om reeds dadelijk met voort gezet onderwijs aan te vangen. Naarmate dat peil rijst, het geen onder invloed der Leerplichtwet en door de nauwere aan sluiting bij de gewone dagschool verwacht mag worden, zal het onderricht in taal en rekenen ten bate van de andere vakken beperkt kunnen worden. Er is thans nog te veel versnippering van leerstof, het programma is, den korten onderwijstijd in aanmerking genomen, overladen. Aan de scholen C1 valt het onderwijs in meten, teekenen en rekenen in verband met handenarbeid het meest in den smaak der leerlingen; aan de scholen C2 (voor meisjes) dat in hand werken en koken. Aan de herhalingsscholen D1 (ook te Sche- veningen bestaat een afdeeling van dezen aard) valt voor liefde op te merken voor het onderricht in boekhouden, Fransch en machineschrift; aan de scholen D2 (voor meisjes) voor machinenaaien, machineschrift en Fransch. Het ware zeker wenschelijk voor de D-scholen nog een schrijfmachine en een onderwijzer beschikbaar te stellen, ten einde dit 20 VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 411