i 19 21 F onderwas ook in de tweede klasse te kunnen geven. Ook de D-afdeeling te Scheveningen heeft behoefte aan dezen maat regel. Voor het onderricht in machinenaaien wordt door de Commissie eene naaimachine meer beslist noodig geacht. De medekomende onderwijzeres is daarentegen veelal ontbeer- lijk, aangezien de meeste onderwijzeressen in handwerken het machinenaaien voldoende verstaan om dit onderricht te leiden. Het kookon der wijs, gelijk dit thans geregeld is, wordt dooi de Commissie ten eenenmale onvoldoende geacht. Aan de meeste der Gescholen, waar dit onderwijs thuis behoort, wordt het slechts éénmaal per week gegeven, zoodat alleen de hoogste klasse er gebruik van kan maken. De toestand is nog ongunstiger geworden, nu ééne der twee onderwijze ressen in dit vak reeds geruimen tijd ziek is. De Commissie slaat als middelen ter verbetering voor: vermeerdering der leerkrachten, met betere bezoldiging, en oprichting van keu kens, voor het herhalingsonderwijs bestemd. Een of meel centrale gebouwen voor kookonderwijs komen haar het doelmatigst voor. Het onderwijzend personeel, dat aan de herhalingsscholen verbonden is, vindt men in tabel F. vermeld. Overeenkomstig den aanhef van dit verslag, wordt dezen keer van veranderingen geen melding gemaakt. De hoofden der herhalingsscholen en de daaraan verbonden onderwijzers zijn bijna allen vervuld van het verlangen, om het onderwijs zoo practisch mogelijk te geven en in te richten. De Commissie mocht bij velen uitnemenden takt constateeren en heeft den hoogsten lof voor de groote toewijding, waarvan vele hoofden en onderwijzers blijk gaven. Aan enkele scholen heeft het hoofd geregeld een klasse voor zijn rekening genomen ook zijn er hoofden, die een bepaald vak als Fransch, staatsinstellingen, rekenen onderwijzen. Deze medewerking der hoofden komt ongetwijfeld het her halingsonderwijs ten goede en naar het oordeel der Commissie zou zij onder een of anderen vorm bestendigd dienen te worden, daar de contröle, vooral na de splitsing in jongens- en meisjesscholen, al zeer eenvoudig is. Voorzooverre thans reeds geoordeeld kan worden, werkt de scheiding van herhalingsscholen voor jongens en voor meisjes zeer goed, daar de aard van dat onderwijs sterk verschilt en het opmaken van een doeltreffend leerplan er zeer door bevorderd wordt. Over het algemeen schijnt het nieuwe programma voor de openbare herhalingsscholen beter te voldoen dan de oude regeling en er bestaat grond voor de verwachting, dat de tegenwoordige regeling betere waar borgen oplevert voor eene practische opleiding der leerlingen voor het maatschappelijk leven. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 412