19 1 23 VI. Plaatselijke Schoolcommissie. In hare samenstelling verschilde aan het einde des jaars de Commissie in menig opzicht van die, welke het jaar 1902 begon. In Februari had de benoeming plaats van de heeren J. L. van der Toorn en A. W. H. Ludwig ter bezetting van de twee bij den aanvang des jaars vaceerende plaatsen. Achtereenvolgens traden daarop af de heeren P. Dibbetz, Mr. J. J. Bergsma, C. A. Molenaar, J. C. de Bruyn, J. H. Beucker Andreae, J. H. Engelbregt en Dr. J. G. de Vos; werd hun aller heengaan zeer betreurd, niet het minst gold dit Mr. Bergma’s besluit, die sinds 1879 als lid der Commissie was werkzaam geweest en sedert 1882 hare vergaderingen had geleid. In de Maart-vergadering benoemde de Commissie tot haren voorzitter den heer Jhr. Mr. J. Beelaerts van Blokland, tot plaats is op de aan het weeshuis verbonden ambachtsschool. Zoo is thans het getal bijzondere herhalingsscholen tot 4 beperkt. Die van de Diaconie der Waalsche Gemeente is een voudig een cursus in de Fransche taal, waar des Maandags en Dinsdags van 6 8 uur aan 6 mannelijke en 4 vrouwelijke leerlingen onderwijs verstrekt wordt. De twee herhalingscursussen, afzonderlijk voor jongens en meisjes, van het weeshuis der Ned. Hervormde Gemeente aan de Hooftskade worden gehouden op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 8—9 uur. Van de zijde der werkgevers wordt hier meer medewerking geconstateerd en de belangstelling der leerlingen geroemd. De meisjes ontvangen ook kookonderwijs; voor het overige blijft het onderricht tot lezen, schrijven, rekenen en taal beperkt. De herhalingsschool van „Licht, Liefde en Leven” is reeds sedert een dertigtal jaren aan den cursus in vrouwelijke handwerken (die van 9—12 en 2—4 uur gegeven wordt) verbonden, teneinde het op de lagere school geleerde te onderhouden en uit te breiden. Dit herhalingsonderwijs is verplicht voor de leerlingen der handwerkschoolhet wordt lederen middag van half één tot half twee uur gegeven. Lezen, schrijven en rekenen zijn de hoofdvakken; ook ge schiedenis en aardrijkskunde worden, bijkomstig, behandeld. Het - geheele herhalingsonderwijs wordt gegeven door het hoofd, den heer J. W. Ronda. Aan al de genoemde bijzondere herhalingsscholen wordt het onderwijs kosteloos verstrekt. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 414