I rJ 25 f 954.941,59 f 897.712,34 Transport Men meent te moeten stellen, dat daarvan als oninbaar zal worden afgeschreven, met inbegrip der op reclame verleende afschrijvingen zoodat het zuiver bedrag ongeveer zal zijn De hondenbelasting bracht op zoodat de opbrengst der directe belastin gen nagenoeg zal bedragen Een overzicht der opbrengst van den hoofdelijken omslag over de jaren 1896 tot en met 1902 is neerge legd in bijlage 10 achter dit verslag. Wij laten hier volgen een staat der gemeenteschulden. i 68.000,— f 886.941.59 10.770,75 4 ifflï

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 41