ll I i 27 15 13 585 140 59 386 Het aantal sterken 1902 geen 4 geen geen 66.678,12B 65.890,62B 66.434,37® 66.518,75 65.793,75 64.206,25 64.371,87B 8 3 b. c. f 62.145,315 n Tl n T) Tl T) n j li vergunningen voor den verkoop van drank in het klein bedroeg op 1 Januari 606 In 1902 werden verleend, krachtens art. 2 der wet: boven het maximum krachtens art. 26 der wet Ingetrokken werden krachtens art. 9 no. 1 der wet krachtens art. 9 no. 2 der wet krachtens art. 9 no. 3 der wet krachtens art. 27 der wet Vervallen vergunningen: bij gebreke van tijdige betaling van het ver gunningsrecht, of door vrijwillige verlating van het bedrijf door andere redenen dan intrekking der ver gunning of niet tijdige betaling van het vergun ningsrecht Op 31 December 1902 bedroeg het aantal ver gunningen Deze inrichtingen zijn verdeeld als volgt: krachtens art 26 a in handen van personen, aan wie de vergunning reeds bij het in werking treden der wet werd verleend, dus nog in de eerste hand berustende krachtens art. 26 b reeds overgegaan aan anderen krachtens machtiging van de Gedeputeerde Staten verleend boven het maximum Herschatting werd gevraagd door 24 personen ondei' wie, die te laat hun verzoek hebben ingediend en die hun verzoek hebben ingetrokken Het getal geldige verzoeken was dus 24. De totale opbrengst van het vergunningsrecht bedroeg in 1902 in 1901 in 1900 in 1899 in 1898 in 1897 in 1896 in 1895 II a. I n n t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 43