i L 29 HOOFDSTUK V. Gemeenteëiirendommen, werken en inrichtingen. Door de gemeente werden verkocht: aan S. van Velzen, twee stukjes grond, elk groot 1 centiare, Sectie P. nos. 7299 en 7300, gelegen voor het huis Koninginnegracht no. 7 en bestemd tot het uitbouwen van plinten aan dat huis, voor f 50.— aan de W e d u w e M. V i e r 1 i n g, geboren J. D. H o o g e- veen, al de rechten, die de Gemeente zou kunnen doen gelden op het perceel grond aan de Prins Willem- Behalve het uitvoeren van de voor het gewoon onder houd gevorderde werken aan de verschillende tot deze rubriek behoorende gebouwen, met inbegrip van binnen- en buitenverfwerken, werden onder meer de volgende werkzaamheden verricht in den Schouwburg. Het maken van een gemetselden schoorsteen op het schildersatelier en van eene stelling met 2 ladders in de kap van het decoratiemagazijn aan de Z.-W. zijde van het tooneel ter inspectie van de bewegingswerk- tuigen, contragewichten, enz. van het brandscherm. Buiten kosten voor de Gemeente werden door de pachters van den schouwburg de navolgende werken uitgevoerd Aan het Z.-O. uiteinde van de open plaats aan de schouwburgstraat werd een gebouw gemaakt, waarin werd opgesteld eene inrichting voor het leveren van electrisch licht in den schouwburg: de aansluiting van het gebouw aan het Centraal Station voor electrische stroomlevering werd in verband hiermede afgebroken. De afdaken, die in verband met dezen bouw waren weggebroken, werden weder opgesteld tegen het in 1901 nieuw gebouwde decoratiemagazijn. Een nieuw voordoek werd aangebracht en het brand scherm beschilderd. Met inbegrip van het gewoon onderhoud (ook van de andere tot deze rubriek behoorende gebouwen) vorderden de werken eene uitgaaf van f5587. A. Eigendommen niet bestemd voor den publieke.n dienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 45