30 Door de Gemeente werden gekocht: van de Bouwgrond-Maatschappij „Zuid-Wes ter kwartier”, een perceel grond, gelegen aan de Terwestenstraat, Sectie L, no. 6864, groot 15 aren, 11 centiaren, voor f 15110, ten behoeve van de stichting van eene Openbare Lagere School. van W. F. van der R e ij d e n eene oppervlakte grond aan het Groenewegje, uitmakende den onder grond van het vroeger, aan den zijgevel van het perceel Zieken no. 1, hoek Groenewegje, zich bevindende pot huis, alsmede eene oppervlakte grond aan het Zieken en het Groenewegje, uitmakende den ondergrond van de vroeger, vóór den voorgevel en een gedeelte van den zijgevel van gemeld perceel, zich bevindende stoep, te zamen groot ongeveer 17,50 M2., Sectie A, D, no. 1071 gedeeltelijk, voor f 600; van Mejuffrouw M. M. Horrix eene oppervlakte grond en water, bestemd voor openbare straat, gelegen aan den Stationsweg en de Hoefkade, Sectie A. D., no. 2057, groot 7 aren, 85 centiaren, en no. 2056, groot 41 centiaren, behoorende tot het huis en koetshuis aan straat, Sectie A, H, no 1781, groot 3 Aren, 81 centiaren, voor f 486,90; aan H. Verbeek, een perceel bouwgrond aan de Rotterdamschestraat, Sectie A, F, no. 1896, groot 2 aren, voor f’ 3600; aan Mejuffrouw M. M. Horrix een perceel grond aan de Hoerkade, hoek Stationsweg, Sectie A, D, no. 2056, groot 41 centiaren, voor f 260, waarin is begrepen eene som van f 55, zijnde de kosten voor het dempen van een evenredig deel der vroeger aldaar aanwezige sloot aan de „’s-Gravenhaagsche Algemeene Maat schappij van Verzekering” twee stukjes grond, ter gezamenlijke grootte van 0,06 M2, Sectie A, D, no. 1231 gedeeltelijk, gelegen vóór het huis Stationsplein no. 6 7 en bestemd tot het uitbouwen van pilasters aan dat huis, voor f 10.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 46