31 van W. J. F. P. Horrix een strook grond, bestemd voor openbare straat, gelegen aan de Hoefkade, Sectie A. D., no. 2059, groot 2 aren, 53 centiaren, en no. 2060, groot 15 centiaren, voor f4020. Hl den Stationsweg no. 99, Sectie A. D. no. 2055, voor f 5400, waarin is begrepen eene som van f 1270, zijnde de kosten voor het ophoogen, het opnieuw als tuin aanleggen en het afsluiten van dien tuin, behoorende tot gemeld huis, en voor de verplaatsing van een koepel aldaar; van Th. van Leeuwen een strook grond, bestemd voor openbare straat, uitmakende een gedeelte van de Hoefkade aan den hoek van de Poeldijkschestraat, Sectie L, no. 2876 gedeeltelijk, groot 3 centiaren, voor f0,30; van B. J. Kr u ijs wijk: a. de perceelen grond en water in de gemeente Voor burg, grenzende ten noordwesten van de spoorbaan der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatscbappij naar Am sterdam, kadaster Sectie F, no. 1797, te zamen groot 62 aren, 95 centiaren, voor f12590. b. de perceelen weiland in de gemeente ’s-Gravenhage, gelegen tusschen de stoomtrambaan naar Scheveningen en de spoorbaan naar Rotterdam van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, kadaster Sectie A. C.,~ no. 71 en 75, de twee strooken weiland en water in de gemeente ’s Gravenhage, strekkende van de zuidzijde der Laak tot de zuidzijde der Broeksloot, kadaster Sectie A. I.. nos. 76, 77, 78, 79, 80, 82, 113, 114, 115, 116, 117 en 118, te zamen groot 11 Hectaren, 19 Aren, 75 centiaren, alsmede de perceelen weiland en water in de gemeente Voorburg, grenzende aan de zuidzijde van de spoorbaan naar Amsterdam van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij nabij de kruising van die baan met die van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, kadaster Sectie F, no. 132 en 769, te zamen groot 13 Aren, 8 Centiaren; een en ander voor eene gezamenlijke koopsom van f 113.283.— van A. D e u r 1 o o een strook grond, ter grootte van ij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 47