32 6 centiaren, in het kadastrale perceel Sectie IJ, no. 542, uitmakende een gedeelte van de Veenkade nabij de Waldeck-Pyrmontkade, voor f 30. van M. van der Toorn Johzn. en de Weduwe C. van der Toorn, geboren M. K. Tuijt, het erf- pachtsrecht, gedeeltelijk tot 31 Augustus 1947 en ge deeltelijk tot 31 Augustus 1970, en alle andere rechten, die zij zouden kunnen doen gelden op drie perceelen open grond, gelegen achter den Drogersdijk, Sectie A. H., no. 1903, 1908 en 1910, geprojecteerde straat, te zamen groot 7 aren, 59 centiaren, voor f3225.75; van C. Oskam het huis met erf en plaats aan den Hofsingel no. 71, Sectie F, no. 482, groot 57 centiaren, met recht van uitgang in een aan den Hofsingel uit- d e r Nederlanden de strook lengte van ongeveer 320 M., kadaster 1905 gedeeltelijk, gelegen vóór en benoord- het terrein van het Oranje-Hótel en de van den Staat strand, ter Sectie V, no. westen van villa „Golfzicht” tusschen den bestaanden strandmuur en de voormalige grens met Wassenaar en grenzende ten zuidoosten aan het duin der gemeente, ten zuid westen aan den bestaanden basaltmuur en wijders, aan de zeezijden, aan de perkoenpalenrij, die aldaar den teen zal vormen van de basaltplooiing van het op gemelde strook strand aan te leggen stuk basaltmuur met zijn toebehooren, voor f450. van de Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed „De Toekomst” een perceel tuin met broeikast en houten schuur op steenen voet en een perceel water in de nabijheid van den Noordwest- buitensingel in het z.g. „Kleine Veentje”, Sectie IJ, no. 346, groot 10 aren, 74 centiaren, en no. 342, groot 81 centiaren, alsmede een gedeelte, ter grootte van 1 are, 14 centiaren, waarvoor gemelde Maatschappij medeëigenares is in het kadastrale perceel Sectie IJ, no. 348, voor f 8400.ten einde invloed te kunnen uitoefenen op den stratenaanleg op het terrein, gelegen tusschen de Afzanderij vaart, het Afvoerkanaal, de stoom- trambaan der Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maat- schappij en de Marnixkade;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 48