I i I 19 19 77-78-79-80 77-78-79-80 S HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- EN EN EN gevestigd is. geld VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Haaitsma. (Elardina) a—k. 77. Z.-Kinnen singel 21. Moer. (Johanna Elisabeth) van Hal (Johanna) 78. Prins Hendrikstr. 57. q en t. onds. id. hoofdonds. Francken. (J. 1). M.) a—k. onds. (1878) Jker. (Wilhelmina) Verdam. (Agnes Johanna). a—ten k. fits. (Marie). Rang of akte en verdere toelatingen DEK SCHOOL. 80. Scheveningsche weg 2, hoek Kerklaan. Gesub. byz. school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwys. Gesub. bijz. school voor gewoon L. 0. EN BENAMING hoofdonds. vr. en ordeoei nutt. handw. hoofdonds. Fransch. ond. Fransch Duitsch, nutt. hw. vr. en ordeoef. ond. Fr., Duitsch. id. id. nutt. handw. id. id. id. nutt. handw. onds. id. id. nutt. handw. onds. id. 5—10 cent p. week. Z ONDERWIJZERS wie de Hoofden der scholen worden by gestaan. 79. Loosduinsche weg 529. Bijz. gesubsid. meisjes school der Schiefbaan-Hovius stichting. Bijz. school Gesticht de Voorzienigheid. l q I Rang of akte en verdere i toelatingen. .f De kinderen uit' het Gesticht j kosteloos, stads kinderen 10 ets. per week. hoofdonds. nutt. handw. vr. en ordeoetj le afdeeling ƒ30, ƒ40 p.jaar. 2e afdeeling .40 et. per week.! i 3e afdeeling i i2o ct. per week. hten. Maria Helena fnbertina) M (J. JI. A. C.) (Alida) Kips ff. L. J. C.) onds. Fransch. nutt. handw. vr. en ordeoef. onds. nutt. handw. id. onds. id. uwstad (Daatje) «Trijntje) 1 Ageren (Marie) per (Geertruida Johanna wtonia) buwenvelder, (Antonia Maria Mielmina) hjdenrijek. (Geertruida [ohanna Albertina) itzen. (Josephina Suzanna Euphrasia) hssen. (Hendrika Margaretha)' brshoek. Catharina l Filhelmina Maria) pier. (Elisabeth Everdina) psen. (Nicolette Johanna [aria Agatha) pöiiniës. (Marie Elise) f der Vloodt (Antonia Maria)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 491