t I I f lï 3 I 19 19 89-90-91 89-90—91 s HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school* EN EN EN gevestigd is. geld VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. van der Meulen. (P. T.) Nassaulaan la. S9. I van Wijngaarden. (Gerrit) rteinan. (Arie) «-<ƒ 90. klaagt. (Anton Friedrich) Looijen. (Looy) 91. Weinberg. (Anna) ‘W. (Jan) Rang of akt en verdere toelatingen. DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen Van de Spiegel straat 23. Prins Hendrik plein 11. Niet gesub. bijzonder»* school voor meer uitgebreid L. 0. hoofdond. (1878) Handteekenei an Bladel (J.) chuijer. (J. J.) laakab. (Bi. miner. (Petrouella B. J.) ond. (1878) vr(je en ordeoef. gymn. L. en M. 0. boekh. M. O. a—p en t. hoofdond. (18781 Wiskunde. Fransch. Engelsch. loogduitscl ~z 1-<1 en s. SOORT EN BENAMING hoofdakte Fransch. j id. onds. Fransch. hoofdakte j vrije en ordeoef. j nutt. handw. diploma zang en handenarbJ gymn. M. O. nutt. en fr hw. onds. handt, dipl. h. b. s. onds. handt. nutt. handw. I vrije en ordeoef. a h, k, l, o, q en s. benevens handen arbeid (slöjdi. Rosmalen. (Willem George r reder ik) Migevelt. (Willem Hendrik us) ond. (1878) vrije en ordeoef. I ond. (1878) Teekenen. ond. (1857) gymn. M. en L. 0. teekenen. ond. (1878) vrije en ordeoef. ond. (1878) I vrije en ordeoef. ond. (1878) 36 tot 60 met degressie voor meer - kinderen uit één gezin, i raafland. (M. F.) berg. (Jacoba) Vries. (Elisa Augusta Engplina) land. (Elisabeth Suzanna Geerdina) ONDER WIJZERS |oor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. bile. (Johannes) beker. (Johan Frederik Louis) buweleeuw. (Johannes [Anthony f'se. (Piêter) Niet gesub. bijzondere school voor L. en meer uitgebreid L. O. rl'knna. (Arjen) famsma. (Riemer) hoofdond. (18781 Fransch- Hoogduit» Engelsch- fma. (Seerp) pik. (Gerhard) pia. (Lammert) I Bijz. school voor L. en meer uitgebreid L. O. voor jongens en meisjes der „Hangsche School ve jeniging”. i le en 2e kl. f 160. Hoogere klassen f 200 per jaar. i Meer dan één kind uit hetzelfde gezin l 10°/o reductie. le, 2e en Se kl.! ƒ80. 4e, 5e en 6e kl. 100. 7e, 8e en 9e kl.j 140. hoofdakte Fr., wisk. Weinberg. (Anna) L. O. en M. O. de Lange. (Reimye) vrije en ordeoef. boekhouden M. 0. i hoofdakte Fr., Eng. hoofdakte Fr. Gymn. vrije en ordeoef. I Hoogduitsch. hoofdakte Fr. wisk. vrije en ordeoef. 1 Hoogduitsch. hoofdakte Fransch.' hoofdakte id. vrije en ordeoef. Hoogd. vr. en ord. oef, hoofdakte Fransch. i vrije en ordeoef.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 496