I I I I 19 19 i 96-97 96-97 I HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Bachofner. (Sophie) [loos. (J.l irdinaal. (A. E.) 97. Oude Molstraat 36.' M. J.) Hoogstraten. (A. Lange. (M.) Rang of akte| en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. DF.R SCHOOL. hoofdonds.! Fransch. Duitsch. Engelsch i aard. (A*) gerwey. (E.) Ie kl. f ICO. 2e kl. 120. 3e kl. 150. 5> P Zwart. (C.) joeske. (AI.) afèret. (V.) leekrode. (L.) i Malsen. (W.) onds. Fransch handw. hoofdonds. Fr. Eng. handw. onds. Fr. Eng. handw. vrije en ordeoef. onds. Duitsch. onds. nutt. handw. onds. Fransch M. O. Eng. handw. onds. Fransch. id. onds. handw. onds. Fransch. handw. v. nut en sin hoofdonds. Fransch, wiskunde, teekenen M. O. Fransch Al. O. A. muziek, teekenen. s en t. ONDERWIJZERS wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. EN BENAMING a-i, k—q, en t. van de Watering geb. Visser. (Alletta Elisabeth) Niet gesub. byz. meisjesschool voor meer uitgebreid Lager Onderwijs. Ie en 2e kl. ƒ80 3e—6e kl. f 90. 7e-10e kl. f 100. rhroot. iAI.i riedr. (XI.) tok. (W.) ooghmans. (A.) Hasselt (D.) ichofner. (C.) pmans. tW.) Rienins. (.1.) gm. (W.) [kelens. teert. (G.) fwssen. rW). onds. i Fr. Duitsch. Eng. i id. hoofdonds. Fransch.! onds. onds. Fr. Duitsch. hoofdonds. onds. Fransch. handw. v. n. ensm. Fransch M. O. A. Engelsch 1 M. O. A. en B. onds. Duitsch M. O. Fransch M. O. A. phil. nat doctor, I teekenen M. O. pmd. (G. A.) goret. (V.) (j.) Bats. (M.) (A. c. Th.) Ihwartz. (F.) d- Burg. (M. M.) Biiz. niet gesub. school voor meer uit gebreid L. O. voor meisjes. hoofdond. Fransch. I Duitsch. Engelsch. I handw. voori I en smaak 96. Laan van Meer- dervoort 43.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 498