<1 I 33 Ten behoeve van den bouw van een stamriool der Gemeentelijke rioleering werden onteigend: Ruiling werd aangegaan I. met de Bouwgrond-Maatschappij „Oranje- laan”, waarbij aan de Gemeente in eigendom worden afgestaan de oppervlakten grond en water, bestemd voor den aanleg der straten in het stratenplan op de I komend slop, voor f7500, zulks in verband met de stichting van een Gemeentetelephoongebouw aan de Hofstraat van de Weduwe Dr. G. P. van Tienhoven, ge boren E. A. A. Ni nek Blok, een heerenhuis met erf en tuin aan de Prinsegracht no. 48, met recht van uitgang naar de Brouwersgracht, Sectie K, no. 221, groot 5 aren, 80 centiaren, voor f 25.000, ten behoeve van den dienst der Openbare Reiniging; van Mejuffrouw A. M. Th. Haun het huis aan de Lange Beestenmarkt no. 123, Sectie K, no. 1283, groot 1 are, 5 centiaren, voor f 4300, ten behoeve van eene eventuëele uitbreiding van het Gemeenteziekenhuis. a. van de Weduwe A. Bouwman, geboren Fisaan, en consorten de huisjes en erven, staande en gelegen aan de gracht op den hoek van den Noord- w'est-Binnensingel en den Noordwal en kadastraal bekend in sectie C, no. 3445, groot 13 centiaren, no. 3446, groot 45 centiaren, no. 3547, groot 32 centiaren, en no. 3448, groot 48 centiaren, tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 3700; b. van H. J. W. Cleuters de huisjes en erven, staande en gelegen als voren, en kadastraal bekend in Sectie C, no. 3449, groot 28 centiaren, no. 3450, groot 29 centiaren, no. 3451, groot 45 centiaren, no. 3452, groot 22 centiaren en no. 3453, groot 36 centiaren, tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 6250; c. van P. van Rooijen Nzn. 5 centiaren van het kadastrale perceel Sectie Y, no. 542, uitmakende een gedeelte van de Veenkade nabij de Waldeck Pyrmont- kade, voor f 25. 3 1 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 49