HERHALINGSSCHOLEN. I ALGEMEENE TABEL Letter F. DER q. het handteekenen). a. b. d. c. f. 9- h. i. j- k. l. (In Art. 2 der Wet op het Lager Onderwijs van den 17den Augustus 1878, S. 127, zyn de leervakken gerangschikt als volgt: het lezen; het schreven; het rekenen: de beginselen der Nederlandsche taal; die der vaderlandsche geschiedenis; die der aardrijkskunde; die van de kennis der natuur; het zingen; de eerste oefeningen van het handteekenen; de vrye en orde-oefeningen der gymnastiek de nuttige handwerken voor meisjes; de beginselen der Fransche taal;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 506