n 34 III. met de Weduwe F. C. L. Hase, geboren G. C. M. H. Hazebroek, waarbij aan de Gemeente in eigen dom worden afgestaan de door de afschuining van den hoek van het perceel Lange Poten no. 17, hoek Bagijne- straat, vrijgekomen grond, alsmede de ondergrond van de vroeger vóór dat perceel aan de zijde van de Lange Poten aanwezige stoep, kadastraal bekend in Sectie G, no. 3882, groot 6 centiaren, tegen afstand door de Ge meente van een centiare van het kadastrale perceel Sectie G. no. 3881, dee] uitmakende van de Bagijnestraat; IV. met de „Exploitatie-Maatschappij Scheve- n i n gen waarbij aan de Gemeente in eigendom worden afgestaan twee perceelen grond, gelegen aan den Gevers- Deijnootweg, kadastraal bekend in Sectie A. F., no. 1921, groot 1 are, 24 centiaren, en no. 1923, groot 1 are, 27 centiaren, tegen afstand door de Gemeente van een perceel grond, gelegen aan den Gevers-Deijnootweg, kadastraal bekend in Sectie A. F., no. 1925, groot 87 centiaren. beide terreinen van gemelde Maatschappij, waarvan het eene is gelegen ten zuidoosten van de Oranjelaan, met inbegrip van die laan, en het andere langs de zuidwestzijde van den Rijswijkschen weg, welke opper vlakten kadastraal bekend zijn in Sectie A. D., no. 1197 ged., 2079. 2098, 2100. 2090 en 2081, te zamen groot 73 aren, 48 centiaren, tegen afstand door de Gemeente van eenige gronden, gelegen aan het Stationsplein, kadastraal bekend in Sectie A. I)., no. 2105, 2106, 2108 en 2109 allen gedeeltelijk, ter grootte van 92 centiaren, en no. 2085 gedeeltelijk, ter grootte van 31 centiaren II. met J. de Niet Az., waarbij aan de Gemeente in eigendom wordt afgestaan eene oppervlakte grond aan de Wassenaarschestraat, bestemd voor openbare straat, groot ongeveer 11 centiaren, kadastraal bekend in Sectie A. F., no. 508 gedeeltelijk, zijnde de onder grond van de open stoep, behoorende tot evengemeld kadastraal perceel, tegen afstand door de gemeente van eene oppervlakte grond, ter grootte van ongeveer 6 centiaren, gelegen nabij de Wassenaarschestraat, kadas traal bekend in Sectie A. F., no. 506 gedeeltelijk;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 50