s 19 i Algemeens Opmerkingen. I 10 VERSLAG der Gemeentelijke Bewaarscholen over het jaar 1902. 26 uren. 3 uren. 28 uren. 28 uren. Onderw. o. 1. school Ondervv.es handw. Onderw.es bewaarsch. Onderw.es bew.sch. 4e rd (Hoofdacte vereischt.) 9 jr. 12 By de laatste regeling der jaarwedden van het onder wijzend personeel aan de o. 1. scholen alhier werd voor een onderwijzeres de aanvangsjaarwedde gesteld op 600 gld. met drie driejaarlijksche verhoogingen elk van f 100, zoodat de jaarwedde van een onderwijzer (es) na 9 dienstjaren f 900 kan bedragen. Bij de laatste regeling der jaarwedden van de onder wijzeressen in de handwerken aan o. 1. scholen werd voor onderwijzeressen de aanvangsjaarwedde vastgesteld op f 45 met vier driejaarlijksche verhoogingen van f 15 elk, zoodat de jaarwedde van een onderwijzeres, die aan drie scholen werkzaam is, na 12 jaar f 315 bedragen kan. Zij geeft daarvoor 9 uren les per week. Volgens de bestaande regeling der jaarwedden van het onderwijzend personeel aan de Gem. Bewaarscholen is de aanvangswedde van eene onderwijzeres f 200. Duidelijker nog spreekt onderstaande tabel m. 9dienstj. p.jaarl.lesuurƒ34verdient, n w n 35 7 WW TI r» n f 900 na - 105 200 300 zoodat een onderw. onds. handw. 12 bewaarschool - 4e rang (Hoofdacte vereischt). De Commissie wil hier niet uitmaken van welke dezer drie onderwijskrachten de meest inspannende arbeid gevorderd wordt, doch Ze durft beslist verklaren, dat eene vergelijking niet in het nadeel van de onderwijzeressen aan de bewaar scholen zou uitvallen. ƒ600 45 n 200 Letter K. Betrekking. Maximum wedde. rt n Aanv. wedde. Werkuren per week. n n n H n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 519