I I I ■fel I I 35 Aan de Gemeente werden kosteloos afgestaan door de N a a m 1 o o z e Vennootschap in liquidatie „Sportterrein Den Haag”, de perceelen grond, Sectie R. no. 5340, groot 1 are, 99 centiaren, en no. 5346, groot 1 are, 97 centiaren, deel uitmakende van de tusschen het verlengde der Theresiastraat en dat der Juliana van Stolberglaan ontworpen straat: door de Weduwe A. Hooft geboren C. van Schalk- w ij k en H. van Gent eene tot openbare straat bestemde oppervlakte grond, gelegen op den hoek van de Engelen burgstraat en de Pretoriusstraat, Sectie A. B., no. 440, groot 5 centiaren; door Mr. A. E. H. Goekoop, de Bouwgrond- Maatschappij „Nieuw Zorgvliet” en de Maat schappij tot Exploitatie van Bouwgronden ,,N eer 1 an d ia”, respectievelijk de kadastrale perceelen Sectie A. K., no. 587, groot 4 aren 80 centiaren, no. 585, groot 33 aren 12 centiaren en no. 582, groot 95 aren 90 centiaren, te zamen uitmakende de straat in het ver lengde van het Frankenslag, tusschen de Johan van Oldenbarneveltlaan en de Statenlaan; door P. Wellens alle rechten van eigendom als anderszins op den 6,68 M2 grooten, tot het huis Papestraat no. 12, Sectie D no. 437, behoord hebbenden kelder, welke vóór dat huis lag in gemelde straat; door B. A. Vogels: a. het 10,64 M2. groote, tot het huis Hooge Nieuw- straat no. 36 38, Sectie E, no. 1340, behoord hebbende gedeelte kelder, hetwelk lag onder het ter plaatse vóór een gedeelte der stoep van dat huis, aanwezige trottoir b. alle rechten van eigendom als anderszins op het 9,52 M2 groote, tot gemeld huis behoord hebbende gedeelte kelder, hetwelk lag onder het ter plaatse vóór het overige gedeelte stoep van dat huis, aanwezige trottoir door P. L. Lensing en consorten het gedeelte, ter grootte van 3,68 M2, van den ondergrond van de vroeger vóór het huis Koordeinde no. 7 aanwezige stoep vfr I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 51