19 2 Onderwijzend personeel. 2 X 1 md., 1 X 6 w. I 1 X 1 md-, 1 X 2 md. Bovendien mag niet verzwegen worden, dat de bevordering zeer, zeer langzaam gaat. De commissie hoopt en vertrouwt dan ook dat boven staande cijfers door hun schreeuwend contrast HH. Autori teiten mogen opwekken om in 1903 voor deze misdeelde ambtenaren te doen wat wenschelijk is. Leerlingen. Voor 't getalzie tabel B. De school a. h. Vaillantplein had op 1 Dec. 1902, 233 restanten, die aan de Koningstraat 196 en te Scheveningen Uit de verslagen van alle hoofden van bewaarscholen blijkt, dat ze over ’t geheel zeer tevreden zijn over den lust en den ijver van het personeel. De Commissie kan zich met dat oordeel zeer goed ver- eenigenbij hare bezoeken aan de verschillende scholen kon ze steeds constateeren, dat er met toewijding gearbeid wordt en dat er in de scholen een goede, een opgewekte geest heerscht. De gezondheidstoestand was niet zeer bevredigend, wat blijken kan uit onderstaande tabel 1 School. Noordwal 24 XI do Hekkelaan. 153 X ld., N. Schoolstraat. 90 X 1 d., Voldersgracht72 X 1 d- Koningstraat 82'/2 X 1 d-, Vaillantplein 36 X 1 d. Pr.Willeinstraat. 186 X 1 d., Duinstraat. 28 X 1 d., 1 X 6 md. Inspannende arbeid, karig loon, te weinig goede voeding, zwakte, veel absenten staan hier waarschijnlijk in oorzakelijk verband met elkander. Mutatiën hadden er dit jaar onder het personeel betrek kelijk maar weinig plaats. Ze bepaalden zich tot de onder wijzeressen van den 4den en 5den rang en de kweekelingen, waarvan enkele haren werkkring verlieten om een beteren te zoeken. Veel moeite behoeft dit niet gekost te hebben. Van Mej. A Burghout, die in November stierf, verklaart het hoofd der schoolzij bezat groote toewijding en uit stekende geschiktheid voor haar werk, zoodat met haar een goede werkkracht voor de school verloren ging. Verzuimen. 1X2md. 1 X 4 w. 1 X 6 w- 1X6 w., 1 X 8 w., 2 X 1 md., 1 X 8 md. 1 X 1 m(l-, 1X8 md.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 520