3 19 Van de schoolgebouwen verkeert dat aan de Voldersgracht zeker in de slechtste conditie. Door het optrekken van hooge gebouwen in de onmiddellijke nabijheid der school, zijn in sommige lokalen het licht en de luchtverversching zeer slecht. Bij betrokken lucht moet in die lokalen reeds ’s morgens het licht ontstoken worden, ’t Is er somber en ongezellig. bedroeg op dien datum het aantal 253, zoodat het bouwen van één of twee niéuwe bewaarscholen in ’s-Gravenhage en één te Scheveningen geen weelde genoemd zou kunnen worden, vooral als men in aanmerking neemt, dat het aantal restanten aanzienlijk zou klimmen indien niet verscheidene ouders, wetende dat hunne kinderen toch niet vóór het 5de jaar geplaatst kunnen worden, met het laten inschrijven bleven wachten. Over 't algemeen wordt de gezondheidstoestand der leer lingen zeer bevredigend genoemd; alleen aan de school aan de Voldersgracht wordt geklaagd over hoofd- en huidziekten en aan de school aan de Pr. Willemstraat over oog- en keel ziekten. In laatstgenoemde school verzuimden het laatste kwartaal vele leerlingen tusschenS en 5 jaar, daar de mazelen epidemisch heerschten. Een paar hoofden maken dankbaar melding van het ver strekken van melk aan overblijvende leerlingen door de Ver. tot het verschaffen van warm voedsel aan arme school kinderen. Op den gezondheidstoestand en het trouw school bezoek heeft deze daad een gunstigen invloed. Uit de verslagen der hoofden spreekt over ’t algemeen tevredenheid over den gang en de resultaten van het onderwijs. Alleen aan de school aan de Koningstraat en aan het Vaillantplein is een geregelde gang onmogelijk, daar de leer lingen meestal niet langer dan een jaar kunnen blijven en dus de geheele school niet kunnen doorloopen. Met het bouwen van een paar nieuwe scholen zullen dus niet alleen de restanten spoediger geplaatst kunnen worden, maar zal ook aan twee reeds bestaande, dicht bevolkte scholen het voorbereidend onderwijs met meer vrucht ge geven kunnen worden. De geregelde gang van het onderwijs zou bovendien zeer bevorderd kunnen worden, door het aantal kw’eekelingen aan elke school met 1 of 2 te vermeerderen. Gang van het Onderwijs. Schoolmeubelen, verbeteringen enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 521