19 4 Examens. De Commissie van Toezicht, ’s-Gravenhage, Januari 1903. Wat de meubelen betreft moet opgemerkt worden, dat een vijftig-tal banken in de school aan de N. Schoolstraat drin gend verbetering eischen. Ruim een jaar geleden scheen men hiermede te zullen beginnen. Er werden toen vijf banken weggehaald, maar tot heden zijn ze niet teruggebracht, In de school aan den Noordwal zijn dit jaar de banken eener klasse vernieuwd, 't Is wenschelijk dat hetzelfde daar in meerdere klassen geschiedt. Het hoofd der school aan de Koningstraat blijft aandringen op een verbeterde afscheiding der speelplaats van den publieken weg. Het hoofd der school aan de Duinstraat te Scheveningen wenscht gaarne een flinke schutting aan de Z W. zijde der speelplaats. F. Duiker. H. J. van der Kraan. Aan het examen ter verkrijging eener akte van bekwaam heid als onderwijzeres eener Gem. Bewaarschool namen 17 candidaten deel, waarvan 10 van de opleidingsklasse. In ’t geheel slaagden 10, waarvan 8 van de opleidingsklasse. Voor ue hoofdakte werden geëxamineerd 4 candidaten, waarvan 3 van de opleidingsklasse. Er slaagden 2. •- - J. W. DE JONGH.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 522