20 li VERSLAG van de Commissie tot Wering ran School verzuim, le Afdeeling, over het jaar 1902. I Leden. De aanvang van het jaar 1902 vond de Commissie tot Wering van Schoolverzuim in de le Afdeeling niet meer voltallig. Reeds op de 3e vergadering in het nieuwe jaar ontving de commissie een schrijven, dat gezondheidsredenen mejuffrouw J. Hissing noopten haar ontslag aan te vragen. Onder dankbetuiging voor de diensten in deze bewezen, werd dit ontslag op den 25en Februari door den Gemeenteraad eervol verleend. Een woord van lof en waardeering over den grooten ijver en de toewijding, waarmede mej. Hissing de commissie ter zijde stond, mag hier geenszins ontbreken. Zeer gelukkig achtte zich de commissie met de benoeming van mejuffrouw M. R. L. D. Doffegnies, die door den Gemeente raad op den 22eu April 1902 benoemd, den 24en April d. a. v. hare taak aanvaardde. In het laatst van Mei dreigde wederom een lid aan de Com. te ontvallen. Het Bestuur van de Coöperatieve Brood bakkerij en Verbruiksvereeniging „de Hoop” weigerde n.l. den heer Mol verlof te verleenen, de vergaderingen van de Com. tot Wering van Schoolverzuim bij te wonen, wanneer dit gepaard ging met arbeidsverzuim op de fabriek. Eene be tuiging van leedwezen met het genomen besluit, waaruit wellicht de mogelijkheid zou ontstaan op dit verbod terug te komen, gericht van de zijde der Gom. tot het Bestuur van genoemde Vereeniging, werd beantwoord met een schrijven, dat de genomen maatregel geenszins een persoonlijk karakter droeg, echter in het leven was geroepen ten behoeve van algemeen belang. Ook een persoonlijk onderhoud van een der Commissieleden met een Bestuurslid vermocht geen wijziging te brengen in de bestaande meening. Nochtans verscheen de heer Mol op alle vergaderingen, tot dat op den 10®n Juli zijnerzijds een schrijven inkwam, meldende, dat hem met ingang van 18 Augustus ontslag was verleend van de Coöpe ratieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging „de Hoop”, waardoor hij genoodzaakt was een anderen werkkring te zoeken, en wellicht niet meer in de gelegenheid zou zijn aan de vergaderingen deel te nemen. Op den 14en Augustus

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 527