3 Absolute en relatieve verzuimen. Naast 10 gevallen van abso luut schoolverzuim kwamen gedurende het jaar 1902 berichten in omtrent 70 gevallen van relatief verzuim. Oproepingen. Naar aanleiding hiervan werden circa 80 op roepingen verzonden. Het aantal opgeroepenen bereikte in de maanden Juni, October en November zijn toppunt. Acht tot negen gevallen per avond waren geen zeldzaamheid, terwijl gedurende de overige maanden het gemiddelde aantal 3 a 4 bedroeg. Eenmaal slechts één enkel geval. Vergaderingen. In den loop van het jaar 1902 werden ge houden 21 vergaderingen, waarvan 19 gewone op de daartoe vastgestelde Donderdagen. De 2 vergaderingen vallende op Hemelvaartsdag en lston Kerstdag werden respectievelijk op 7 Mei en 29 December bijeengeroepen. Een drietal vergade ringen werd, bij gebrek aan werkzaamheden, niet uitgeschreven. verscheen evenwel de heer Mol weer ter vergadering met de mededeeling, dat zijn ontslag was ingetrokken, zoomede de weigering om de vergaderingen van de Commissie bij te wonen. De volgens Art. 4 K. B. van 16 November 1900 S 200 na één jaar aftredende voorzitter en secretaris werden op den 25en April 1902 herkozen. Absoluut verzuim. Wegens absoluut verzuim werden opge roepen 9 personen. Een oproeping desbetreffende werd niet verzonden, daar gebleken was, dat de familie de stad metter woon had verlaten. 6 Personen gaven aan deze oproeping gehoor. Volgens hunne getuigenissen, die bij onderzoek op waarheid bleken gegrond te zijn, berustten 4 dezer gevallen op eene vergissing, daar de kinderen feitelijk op verschillende scholen waren ingeschreven. In één geval kwam de vader verklaren, dat hem op het Bureau van Openbaar Onderwijs was medegedeeld, dat zijn bijna 13-jarige zoon niet meer schoolplichtig was. Aan het verzoek der Commissie om over legging van eene verklaring van het hoofd der school, waai de jongen was ingeschreven geweest, was 14 dagen na dato niet voldaan, zoodat de verklaring van den vader klaarblijkelijk een voorwendsel was. In twee gevallen waren de kinderen reeds in verdienste en de moeder bij het huiswerk behulp zaam. Bij één geval kwam zeer duidelijk de onverschilligheid der ouders voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind aan het licht, terwijl de oorzaak van één absoluut verzuim der Commissie wegens niet verschijnen en verhuizing vol komen onbekend bleef. (le Afd.) VERSL. V. D. COM. T. WERING V. SCHOOLVERZ. 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 528