Waarschuwingen. In aansluiting met de gedane oproepingen werden verzonden 51 schriftelijke waarschuwingen. Twee hiervan bereikten door tusschentijdsche verhuizing zonder opgave van adres hunne bestemming niet. Even als ten vorigen jare werd in de gevallen, dat de moeder zich in plaats van den vader kwam verantwoorden, den vader toch eene schrifte- lijke waarschuwing toegezonden. Spijbelen en groote onwil. Spijbelen en groote onwil van den leerling, waarvan de ouders volgens hunne getuigenissen geheel onkundig waren, kwam 8 maal voor. Berichten daar omtrent van de respectievelijke hoofden van scholen aan de ouders werden door de veelbelovende jeugd veelal onderschept, zoodat het euvel eerst door de aanmaning van den School opziener bekend werd. Oorzaken der verzuimen. Armoede. Huisarbeid. Blijkens in gewonnen informaties en persoonlijk onderzoek, vonden in 6 gevallen de verzuimen hunne oorzaak in armoede, voor namelijk gebrek aan kleeding of schoeisel. In 12 gevallen werden de kinderen thuis gehouden tot het verrichten van huiseljjken arbeid, meer voortvloeiende uit gemakzucht der moeders dan uit dringende noodzakelijkheid. Relatief verzuim. Met betrekking tot relatief verzuim werden gedaan 70 oproepingen, waarvan 9 als onbestelbaar terug bezorgd. Van de overige 61 gevallen verschenen 27 ouders voor de Commissie. In de meeste gevallen kwam de moeder zich verantwoorden; in 12 gevallen de vader. Bij één geval verschenen èn vader èn moeder èn jongen. Onverschilligheid, gebrek aan toezicht en onwil der ouders werd geconstateerd in 15 gevallen. Opmerking verdient, dat in deze gevallen slechts 3 verantwoordelijke personen aan de oproeping voldeden. Een tweetal ouders werd in den loop van het jaar voor verschillende kinderen 3 maal voor de Commissie geroepen1 ouderpaar 2 maal zonder er evenwel eenig gevolg aan te geven. De Commissie acht het zeer betreurenswaardig, dat derge lijke feiten zich kunnen voordoen. Zij toch leveren het tast bare bewijs, dat de fout niet bij de kinderen, doch bij de ouders zelve schuilt. Meer en meer wint bij hen de overtuiging veld, dat hunne kinderen der Leerplichtwet reeds ontgroeid Ziekte zonder kennisgave aan het hoofd der school werd opgegeven in 6 gevallen. Op grond van gedane onderzoekingen kon aan deze verklaringen niet altijd geloof gehecht worden. 4 H 20 (le Afd.) VERSL. V. D. COM. T. WERING V. SCHOOLVERZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 529