36 (thans trottoir), waaronder zich een kelder bevond, Sectie E, no. 854 gedeeltelijk, alsmede de 9,31 M2 groote, tot gemeld huis Noordeinde no. 7 behoord hebbende kelder, welke onder een gedeelte van gemeld trottoir en onder den rijweg vóór dat huis lag, Sectie E, no. 855; zijnde in die overdracht niet begrepen de oppervlakte, waarin zich bevindt eene door een ijzeren rooster afgedekte licht- en luchtopening, groot met inbegrip van de keermuren ongeveer 2,85 M-; door W. N i e u w e n h u i z e n eene tot openbare straat bestemde oppervlakte grond, gelegen op den hoek van de Paul Krugerlaan en de Joubertstraat, Sectie A B, no. 479, groot 2 centiaren; door L. Kamps, M. Schuring en Th. van der Meer eene tot openbare straat bestemde oppervlakte grond, gelegen aan de Noordoostzijde van de Engelen burgstraat op den hoek van die straat en de zuidoost- zijde van de Joubertstraat, Sectie A. B., no. 483, groot 6 centiaren door de Weduwe P. de Niet, geboren G. Ho ogen raad, en E. Blüm, geboren E. de Niet, een perceel grond, bestemd tot openbare straat, gelegen op het terrein van de villa „Duinlust” aan den Scheve- ningschen weg, Sectie A. H., no. 1885, groot 32 aren, 65 centiaren, en twee perceelen grond, bestemd tot plantsoenaanleg, gelegen als voren, Sectie A. H., no. 1882, groot 1 are, 10 centiaren, en no. 1888, groot 15 centiaren door Mr. A. E. H. Goekoop en de Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen „Het door de B o u w g r o n d-M a at s e h a p p ij „Z o r g v 1 i e t”: a. de perceelen grond nabij de Stadhouderslaan, Sectie A. K., no. 438 en 435, te zamen groot 96 aren, 50 cen tiaren, uitmakende respectievelijk de straat ten noord westen van de Beek en een gedeelte van het Statenplein b. de tot openbare straat bestemde perceelen grond, uitkomende op het Stadhoudersplein, de Stadhouderslaan en het Statenplein, Sectie A. K., ns. 716, 718, 743, 745 en 746, te zamen groot 1 hectare, 69 aren, 30 centiaren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 52