I I 3 I 3 I 20 (le Afd.) 9 14 op- 16 E. Siebürgh, Voorzitter. A. M. Douwes Dekker, Secretaresse. 9 van van 26 13 Aangegeven Verbeterd Geen verzuimen meer. Overgegaan naar andere scholen of afgeschreven van de lijst C. Vertrokken zonder gave van adres. Niet verbeterd. I Aldus vastgesteld in de gewone vergadering van 22 Januari 1903. April-Ult". Dec. Jan. 1902 Uit". Dec. 1902. 70 gevallen. 35 22 zoek om eene verklaring omtrent den gezondheidstoestand een der verzuimende kinderen, hetwelk op aandringen de moeder aan den betrokken arrondissementsschool- opziener zou worden overgelegd. 5". Het Bestuur van de Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging „de Hoop”, aan welke vereeniging ge zonden werd eene betuiging van leedwezen over haar besluit, waarbij den heer Mol de vrijheid tot het deelnemen aan de vergaderingen der Commissie tot wering van schoolverzuim werd ontzegd. Een rondschrijven onder dagteekening van 12 Januari 1903 aan de verschillende hoofden van scholen, waarmede de Commissie in aanraking is geweest en wier bereidvaardig heid in het verstrekken van inlichtingen haar tot grooten steun is geweest, leverde het resultaat, dat van de 61 ge vallen, die door de Commissie behandeld waren, in 35 ge vallen aanmerkelijke verbetering was waar te nemen. In 22 van deze gevallen werd na de waarschuwing der Commissie geen enkel ongeoorloofd verzuim meer gepleegd. In 14 ge vallen waren de kinderen naar andere scholen overgegaan of van de lijst model C afgeschreven, terwijl in 12 gevallen de verzuimen niet verminderd waren. Toch meent de Commissie na eene vergelijking der na volgende cijfers te mogen aannemen, dat de Leerplichtwet gedurende het afgeloopen jaar met meer vrucht gewerkt heeft dan in het le jaar harer uitvoering. 58 gevallen. 6 VERSL. V. D. COM. T. WERING V. SCHOOLVERZ. n n 12 -11 ■*'- 1901. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 531