I 20 Aan den Raad der Gemeente 's-Gravenhage. ad. 2. ad. 3. ad. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ad. 1. armoede onverschilligheid der ouders onwil der ouders onwil van het kind ziekte van het kind ’t verzuim berustte op eene vergissing onbekend gebrek aan zusjes passen of het geheele huishouden waarnemen, De Commissie tot wering van Schoolverzuim in de 2de Afdeeling heeft, ingevolge artikel 9 K. B. dd. 16 November 1900 (Stbld. N°. 200), de eer aan den Raad der Gemeente’s-Graven- hage het navolgende verslag harer werkzaamheden over het afgeloopen jaar 1902 uit te brengen: In 1902 zijn ingekomen 173 kennisgevingen van verzuimen, waarvan drie kennisgevingen werden ingetrokken, terwijl de behandeling der laatste 18 moest worden aangehouden tot in 1903; Van in 1901 ingekomen kennisgevingen waren nog 11 te behandelen, zoodat in 1902 behandeld zijn totaal 163 gevallen, te weten, 150 betreffende relatief en 13 betreffende absoluut schoolverzuim. Van de opgeroepenen verschenen, hetzij in persoon, hetzij vertegenw’oordigd door een der huisnooten, voor de commissie 80 personen. De redenen van relatief schoolverzuim waren in 55 gevallen 44 23 12 1 geval 4 gevallen 11 kleeding en voeding; moeder of vader helpen tijdens ziektenop de kleinere broertjes en zusjes passen of het geheele huishouden waarnemen, indien er maar een vader of moeder is, welke den geheelen dag uit werken moet gaan om het huis houden voor ondergang te behoedengebrekkig toe zicht indien de ouders, om iets te verdienen, den geheelen dag uit werken zijn, en niet genoeg ver dienen om zich toezicht te verschaffen; voornamelijk het niet tydig verzoeken om kostelooze plaatsing de vaste meening: het kind is 12 jaar geweest, dus moet ’t voor vader en moeder verdienen; nog steeds op de asch- en vuilnisstaal snuffelen, met zandschippers meevaren, enz,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 533