20 Aan den Gemeenteraad van ’s-Gravenhage, schoolverzuim, 36 149 5 waaronder JAARVERSLAG van de Commissie lot Wering van Schoolverzuim in de 3e afdeeling, zitting houdende in een der schoollokalen van de school aan de Van-Dyckslraat, betreffende hare werkzaamheden over het jaar 1902. De Commissie tot Wering van Schoolverzuim in de 3e af deeling, heeft ingevolge artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement voor de Commissiën tot Wering van Schoolverzuim, de eer aan den Raad der Gemeente het navolgende verslag harer werkzaamheden over het afgeloopen jaar uit te brengen. Gehouden werden 21 vergaderingen, waarvoor 190 personen zijn opgeroepen, van welke er 110 aan de oproeping gehoor gaven. Ingekomen zijn van heeren Schoolopzieners: in het le Arrondissement 2e 3e totaal 190 kennisgevingen van 17 van absoluut schoolverzuim. Omtrent de oorzaak van elk relatief schoolverzuim is aan het betrokken hoofd der school schriftelijke inlichting verzocht, aan welk verzoek, op eene enkele uitzondering na, zeer bereidwillig door die heeren is voldaan. Ook dit jaar bleek de Commissie, dat zij hiermede op den goeden weg was en zij daardoor den vasten grondslag verkreeg voor de besprekingen, die met de ouders gevoerd werden om herhaling der verzuimen te voorkomen. In bijzondere gevallen werd door den Secretaris ook huis bezoek gedaan, waarbij hem slechts eenmaal werkelijke armoede door achteruitgang, waarvan eene ongeneeselijke kwaal de oorzaak was, werd aangetroffen en daarom dooi' de Commissie aan den heer Schoolopziener werd geadviseerd aan een bijna 13-jarig meisje uit dit gezin, de nog enkele maanden harer leerverplichting verlof te verleenen. Op verzoek van den Schoolopziener in het 2e Arrondissement werden van de 17 gevallen van absoluut schoolverzuim, dooi de Commissie 3 ambtshalve inschryvingen gedaan voor openbare scholen, van welke er 2 na oproeping niet zijn verschenen en de 3e na plaatsing op de school af en toe moedwillig verzuimt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 536