I i 20 (3e Afd.) versl. v. d. com. t. wering v. schoolverz I 12 1". 2°. 3". 4°. P. Recourt, Voorzitter. F. Dikshoobn, Secretaris, Aldus vastgesteld door de Commissie voornoemd, in hare Vergadering van den negen en twintigsten Januari negentien honderd drie. Uit de besprekingen met de ouders bleek de Commissie: dat slordigheid, nalatigheid en gemakzucht van de ouders in de meeste gevallen de oorzaak waren van het schoolverzuim hunner kinderen; dat de vader veelal geen kennis droeg van het school verzuim, wanneer de moeder de kinderen voor huiselijken arbeid thuis hield; dat na de ontvangst van de oproeping om voor de Commissie te verschijnen, de kinderen weder naar school werden gezonden, juist in die gevallen, waar z.g. ziekte of armoede aan het hoofd der school was voorgewend dat geen enkel verzuim voorkwam tengevolge van de verplichte schoolgeldheffing; dat in tegenstelling met het vorig jaar enkele H.H. geneeskundigen meer bereid vaardig waren met het afgeven van ziekteverklaringen. In vele gevallen wist de Commissie door ernstige bespre kingen met de ouders bij hen het voornemen op te wekken in het vervolg hunne plichten, jegens hunne kinderen, beter na te komen. Daar zich dit jaar op bepaalde tyden hetzelfde voordeed, dat kinderen wegens gebrek aan kleeding de school moesten verzuimen, heeft de Commissie gemeend aan een verzoek van de Vereeniging „Kinderkleeding”, om adhaesie in zake een door die vereeniging aan den Gemeenteraad gericht adres om subsidie, ten einde schoolverzuim wegens armoede te kunnen voorkomen, te moeten voldoen In de op 24 April gehouden vergadering werden voorzitter en secretaris, die aan de beurt van aftreding waren, met algemeene stemmen weder benoemd. Ten slotte zij nog vermeld, dat het de aandacht van de Commissie trok, dat in de meeste gevallen de vrouwen in plaats van de mannen voor de Commissie verschenen. In de op 11 December gehouden vergadering werd door den Voorzitter de mededeeling gedaan, dat de heer J. M. Prins wegens drukke bezigheden besloten heeft, als lid dezer Commissie te moeten bedanken, welk bericht met leedwezen werd ontvangen, daar de Commissie door dit bedanken een zeer gewaardeerd ijverig lid in hem verliest. a".

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 537