20 VERSLAG der Commissie tot wering van School verzuim in de 4e Afdeeling, over het jaar 1902. S Ingevolge art. 9 van het Koninklijk besluit van 16 Nov. 1900 (Staatsblad n". 200) heeft de Commissie tot wering van Schoolverzuim in de 4e afdeeling de eer aan den Raad der gemeente 's-Gravenhage uit te brengen het navolgend verslag harer werkzaamheden over het jaar 1902. In de samenstelling der Commissie kwam geene verande ring. Zij bestond, evenals ten vorigen jare, uit de heeren A. Abrahams, M. J. Gillissen, A. Goedman, W. J. Th. Kouwen- hoven, G. C. F. van der Laan, J. R. van der Laan en P. van Pijlen, uit wier midden in de vergadering van 10 April 1902 met algemeene stemmen werden herbenoemd tot voorzitter de heer G. C. F. van der Laan en tot secretaris de heer M. J. Gillissen. De Commissie hield 23 zittingen, waaronder één buiten gewone. Naar aanleiding der kennisgevingen van de schoolopzieners in de drie anondisssementen, werden door haar niet minder dan 225 personen opgeroepen, waarvan er 130 verschenen, terwijl aan de overigen de schriftelijke waarschuwing werd toegezonden. Ambtshalve inschrijving had plaats van een meisje, dat op 11 '/Jarigen leeftijd door de ouders was thuis gehouden om geld te verdienen. De voor de Commissie verschenen personen, veelal de vrouwen der opgeroepenen, ontvingen van den Voorzitter een meer of minder ernstige mondelinge waarschuwing, naar gelang de redenen en verontschuldigingen, die zij inbrachten, door de Commissie van weinig of veel belang geoordeeld werden. Velerlei redenen voor het verzuim werden opgegeven spijbelen, huiselijke omstandigheden, gebrek aan schoeisel of kleeding, de wensch om oudere leerplichtige kinderen iets te laten verdienen tot verhooging der inkomsten van ’t gezin, onverschilligheid der ouders, onwil der kinderen, onmacht tot het betalen van schoolgeld, ziekte der ouders of der kin deren, enz. Steeds zorgde de Commissie er voor, eenigszins op de hoogte -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 539