I I 1 37 door Mr. A. E. H. Goekoop en de Maatschappij tot Exploitatie van Bouwgronden „N e e r- landia” de tot openbare straat bestemde perceelen, gelegen tusschen de Johan van Oldenbarneveltlaan, de Statenlaan en de Stadhouderslaan, respectievelijk Sectie A. K., nos. 673, 649, 651, 650 en 616, te zamen groot 1 hectare, 92 aren, 77 centiaren, en Sectie A. K., nos. 654, 655 en 657, te zamen groot 72 aren, 45 centiaren door A. J. Biermann en consorten de tot open bare straatbestemde perceelen, uitmakende gedeelten van de Kerklaan, Sectie A. G., nos. 1765, groot 53 centiaren, 1790 groot 2 aren, 75 centiaren, 1791 groot 58 centiaren, 1766 groot 57 centiaren, 379 groot 13 centiaren, 448 groot 13 centiaren, 2112 groot 3 centiaren en 373 groot 24 centiaren; f’ - Valken bosch” de tot openbare straat bestemde per ceelen, gelegen tusschen het Afvoerkanaal en de Beeklaan met gedeelten van die laan, resp. Sectie N., nos. 3480, 3478, 3696, 4041,4016,2784,2077,2078,4166, 4168, 4170, 4172, 4104 en 4174, te zamen groot 3 hect aren, 93 aren, 25 centiaren, en Sectie N., no. 4042, groot 27 centiaren; door de Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Rusthoek” de tot open? bare straat bestemde perceelen, uitmakende gedeelten van de Kerklaan en de Cornells Jolstraat, Sectie A. G, no. 2091, groot 7 aren 50 centiaren, no. 2093 groot 17 aren 20 centiaren, no. 2096 groot 2 aren 4 centiaren, 80 centiaren van het perceel no. 374, waardoor dit nummer geheel in eigendom aan de Gemeente behoort, en no. 447 groot 1 centiare; door de Weduwe M. Simons, geboren C. de Sterke, eene oppervlakte grond, ter groote van 17 centiaren, Sectie A. I), no. 2115, gelegen buiten de af scheiding van- en achter den tuin van het huis Stati onsweg no 14; door de Weduwe J. H. Bosman, geboren H. Citroen, eene oppervlakte grond, ter grootte van 17 centiaren, Sectie A. D, no. 2116, gelegen buiten de f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 53