(4e Afd.) VERSL. V. D. com. t. wering v. school verz. 20 15 van de omstandigheden der opgeroepenen te zijn, door aan elk barer leden van te voren een onderzoek naar een gedeelte der schuldigen op te dragen. Dat onderzoek, meestal met vrucht bij ’t hoofd der betrokken school of ook wel bij ’t gezin zelf ingesteld, bracht niet weinig bij tot ’t juist beoor- deelen der verschillende gevallen. Tot haar leedwezen moest de Commissie ervaren, dat zeer dikwijls slordigheid en ’t ontbreken van tucht in ’t gezin de oorzaken van schoolverzuim zijn. Een veel opgegeven, misschien voorgewende oorzaak, kan, naar de meening der Commissie, gemakkelijk worden weg genomen. Vele ouders beklagen zich, dat zij niet bekend zijn met het verzuim hunner kinderen. Wordt nu aan de hoofden der scholen opgedragen voortaan van elk eerste verzuim on middellijk aan de betrokken ouders kennis te geven, dan kan zulk eene verontschuldiging geen dienst meer doen. Meermalen werd der Commissie ook gezegd, dat onwillige kin deren, door vader of moeder naar school gebracht, gelegen heid vonden weêr te ontsnappen, hetgeen aanleiding geeft tot de vraag, of aan den ingang van scholen en speelplaatsen wel altijd voldoende toezicht wordt gehouden. In gevallen van onwil der kinderen werd aan de ouders den raad gegeven zich een presentieboekje aan te schaffen en aan het hoofd der school te verzoeken dit eiken schooltijd te wil len afteekenen, ten bewijze dat het kind aanwezig is geweest. Vooral naar aanleiding van opzettelijke verzuimen zoo genaamd spijbelen van jongere kinderen, vestigt de Com missie de aandacht op een feit, in haar oog een groote fout, namelijk de zonderlinge wijze, waarop de kinderen uit één gezin dikwijls over verschillende scholen worden verstrooid. ’tGaat niet aan de ouders steeds hun zin te geven in de plaatsing hunner kinderen op eene bepaalde school, vooral in een wijk, die zich steeds uitbreidt en waarvan de bevolking dagelyks toeneemt, maar, zoo eenigszins mogelijk, moesten dan toch de kinderen uit éénzelfde gezin op dezelfde school geplaatst worden, ’t Is echter volstrekt geen uitzondering, als drie kinderen uit één gezin naar drie verschillende scholen, en nu juist niet altijd in elkanders nabijheid, bijv. Van Ravesteijnstraat, Rijswijksche plein en Nieuwe Haven ver wezen worden. Dat er op die wijze van toezicht der ouders en van zorg der oudere kinderen voor de jongere geen sprake kan zijn, behoeft geen nadere toelichting, 't Is dan ook de overtuiging der Commissie, dat aan dergelijke misstanden, waarover dikwijls en zeer terecht door ouders geklaagd wordt, en waaraan veel willekeurig schoolverzuim te wijten is, zoo spoedig mogelijk een einde dient gemaakt te worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 540