I I h 20 (4e Afd.) VERSL. V. D. com. t. wering v. schoolverz. I I I 16 i Zeer onaangename ervaringen deed de Commissie op ten gevolge van fouten en gebreken in de administratie. In de eerste plaats ten opzichte van de absolute verzuimenin de tweede plaats door verkeerd opgegeven adressen. Van de 30 personen, die door haar moesten worden opge roepen voor absoluut verzuim, bleken er niet minder dan 25 te zijn, wier kinderen hier of elders soms reeds jaren school gingen, of die de gemeente metterwoon verlaten hadden. Verschenen zulke personen, meestal met overtuigingsstukken gewapend, dan moest de Commissie meermalen onaangename opmerkingen hooren en stond haar feitelijk geen andere weg open, dan aan de opgeroepenen haar verontschuldiging aan te bieden voor veroorzaakte moeite en tijdverlies. Zij spreekt dan ook hier als haar zeker niet onbillijken wensch uit, dat zij in ’t vervolg door meer accuratesse in de leerplicht- administratie, voor dergelijke eventualiteiten moge gevrijwaard worden. Inzonderheid dringt zij aan op nauwkeurige invulling der jaarlijsten model C door de hoofden van scholen. Veel en onnoodige arbeid werd ook den secretaris der Commissie opgelegd door verkeerd opgegeven adressen, waar door een aantal oproepingen als onbestelbaar door de post werden terugbezorgd. Die dan maar te laten liggen, zou zeker niet in den geest der wet geweest zijn. De secretaris moest dus gaan opsporen; en dank zijn ijver en toewijding en de gelukkige omstandigheid, dat hij geheel over zijn tijd heeft te beschikken, slaagde hij altijd. De vraag blijft echter, hoe ’t dan gegaan is met de voorafgegane aanmaningen der Schoolopzieners, en hoe ’t zou moeten gaan indien de tegen woordige secretaris vervangen werd door een ander, die niet zooveel vrijen tyd beschikbaar heeft. Ook op betere controleering der adressen wordt dus door de Commissie aangedrongen. Wat de werking der leerplichtwet in hare afdeeling betreft, meent de Commissie geen al te gunstig oordeel te kunnen uitspreken. Niet alleen waren er onder de opgeroepenen enkele recidivisten, maar het aantal overtreders nam eer toe dan af en ’t aantal overtredingen evenzoo. Strafbare ver zuimen van weken aaneen zijn geen uitzondering, en irjdien de wet niet gestrenger gehandhaafd wordt, zal ze spoedig weinig meer geteld worden. In ’t bijzonder komt uit, dat de tijdruimte tusschen de overtreding en de straf veel te groot is. De meeste ouders zijn bij de oproeping de omstandigheden, waaronder ’t verzuim gepleegd is, vergeten. Een van de laatste werkzaamheden der Commissie in ’t afgeloopen jaar was het inzenden van een adres aan Uwen Raad in zake het door de Vereeniging „Kinderkleeding” I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 541