20 17 Vastgesteld in de vergadering van 22 Januari 1903. Namens de Commissie der 4e Afd. Van der Laan, Voorzitter, M. J. Gillissen, Secretaris. gedaan verzoek om subsidie. In tegenstelling met andere commission, kon zij er niet toe besluiten adhaesie aan dat verzoek te betuigen, omdat genoemde vereeniging hare zorgen alleen over leerlingen van openbare en niet ook over die van bijzondere scholen uitstrekt. Ten slotte spreekt de Commissie hare erkentelijkheid uit over het feit, dat aan haren wensch, om aan H.H. genees kundigen gedrukte briefjes ter invulling bij ziekte van leer lingen te verstrekken, gevolg is gegeven, en wenscht nu nog een voorstel te doen Meer en meer is zij tot de overtuiging gekomen, dat haar taak te omvangrijk is om doeltreffend te kunnen zijn. 225- personen werden door haar opgeroepen; ruim 700 dienst brieven had haar secretaris te schrijven en te verzenden, en 't bezoeken van de pl. m. 20 scholen, die onder haar ressorteeren, kostte haren leden veel tijd en moeite. Aan ’t nagaan van den uitslag hater bemoeiingen, een belangrijk element in haren arbeid, kon zij onder die omstandigheden niet denken. Zij acht het dan ook in het belang der maatregelen tegen het schoolverzuim, dat hare afdeeling gesplitst of verkleind wordt en beveelt dit punt in de aandacht van Uwen Raad aan. 4e Afd.) VERSL. V. D. COM. T. WERING V. SCHOOLVERZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 542