20 Aan den Raad der Gemeente ’s-Gravenhage. 9 9 t 8 4 VERSLAG van de Commissie tot wering van schoolverzuim in de 7e Afdeeling. doordat het den ouders aan prestige ontbrak door onverschilligheid der ouders; zonder verlof te vragen, dat anders gegeven zou zijn; omdat zij ongeschikt waren om school te gaan; doordat zij te vroeg naar zee waren gegaan uit armoede; doordat de ouders gemoedsbezwaren hadden tegen de vaccinatie; wegens wangedrag van school waren gezonden en hadden gespijbeld. waarschuwingen en vermaningen door de Commissie 4 16 gegeven vielen meestal in goede aarde en droegen vaak vrucht. Hun, die aan de oproeping geen gehoor gaven, werd steeds de voorgeschreven schriftelijke waarschuwing gezon den. De Commissie meent niet te mogen nalaten hierbij te vermelden, dat de Hoofden van scholen in hare afdeeling met loffelijken ijver en welwillendheid haren arbeid vergemak kelijkten door het verstrekken van inlichtingen over den aard en het aantal der gepleegde verzuimen. Het is der Commissie gebleken, dat zich telkens het geval voordoet, dat ouders in botsing met de Leerplichtwet en In het afgeloopen jaar 1902 had de Commissie het genoe gen 23 vergaderingen te houden, voornamelijk bestemd tot de behandeling van de gevallen van absoluut en relatief schoolverzuim door den heer schoolopziener tot hare kennis gebracht. Niet minder dan 330 berichten van verzuim kwamen bij de Commissie in. Hoewel velen der opgeroepenen niet voor haar verschenen, gelukte het der Commissie toch te constateeren, dat 40 kinderen verzuimden om in het huishouden te helpen; 12 >1 n 11 10 De

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 550