I 20 (7e Afd.) versl. v. d. com. t. wering v. school verz. I Scheveningen, 27 Jan. 1903. A A. Hoogenraad, Voorzitter. C. F. Verschoor, Secretaris. Namens de Commissie tot W. v. S. in de 7e afdeeling, daardoor in moeilijkheden komen, doordat de geneeskundigen weigeren werkelijk bestaande ziektegevallen schriftelijk te constateeren. Daarom besloot zij uw college op dezen mis stand te wijzen wat zij bij deze doet en daarbij den wensch uit te drukken, dat hierin spoedig worde voorzien. De Commisssie leed een verlies door het vertrek van haren secretaris, den heer A. Laban, naar een andere wijk der gemeente. In zijn plaats werd den 22n Juli tot secretaris gekozen de heer C. F. Verschoor, Hoofd eener bizondere school, die tot op heden die functie bekleedt. De heer A.W. Stortenbeker, door uw College tot lid der Commissie benoemd in plaats van den heer Laban, kon slechts een paar maanden met ons medearbeiden: door ambtsbezigheden daartoe genoopt, moest hij weder spoedig ontslag aanvragen. In de vergadering van 13 April werden de voorzitter en secretaris herkozen. Door de Commissie in de 5e afdeeling werd voorgesteld aan uw College te verzoeken presentiegeld te verstrekken aan de leden der 7 Commission. Hoewel ze de billijkheid hiervan niet kan loochenen, had onze Commissie toch ernstig be zwaar aan dit verzoek te voldoen en een dergelijk voorstel bij U in te dienen. 26 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 551