21 3 B. a. Leerlingen. In den cursus 1902/03 telde de school Bil leerlingen, verdeeld als volgt: Hoogere Burgerschool met 5 jarigen cursus aan het Bleyenburg (B. I.). Directeur: Dr. C. J. J. Ninck Blok. c. Leeraren De leeraar C. Timmermans (Fransche taal), verliet de school tengevolge zijner benoeming aan de H. B. S. met 5-jarigen cursus. Hij werd vervangen door den heer H. M. H. Smeets. De tijdelijke leeraren Dr. Mr. H. J. 1). van Lier (Staats inrichting) en Dr. J. F. van Bemmelen (Plant- en dierkunde) werden tot vaste leeraren aangesteld. De leeraren der scholen B., Dr. G. Bakker (Wiskunde), P. Tillema (Wiskunde) en J. J. Helsdon Rix (Engelsche taal) werden door Burgemeester en Wethouders aangewezen om gedurende den cursus 1902'03 aan deze school les te geven resp. 6, 6 en 9 uren per week. De leeraar Dr. H. C. Los (Wiskunde) werd van 1 November tot 17 December door ziekte verhinderd les te geven. Hij werd tjjdelijk vervangen door den leeraar J. W. F van Meegeren, die zes uren, en door de leerares der H. B. S. voor meisjes Mej. D. B. van Malsen. die 7 uren per week hebben les gegeven. De overige uren van Dr. Los werden gegeven door Mej. J. E. Vreede, candidaat in de wiskunde en den heer J. van der Kolk, onderwijzer aan de school der Waalsche Diaconie. Geen getuigschrift verkregen van de 3de klasse A 3 jongens 3de BI jongen en 1 meisje. Van de niet geslaagden namen deel aan den cursus 1902/03: 1ste kl. 12, 2de kl. 2, 3de kl. B 1. Van hen, die de school met getuigschrift verlieten, werden in September 6 leerlingen zonder examen toegelaten tot de 4de klasse der H. B. S. met 5-jarigen cursus, 1 ging naar de machinistenschool te Amsterdam, 1 naar de Academie voor Beeldende Kunsten alhier, om voor teekenleeraar te worden opgeleid, 1 werd geplaatst als klerk aan het Departement van Justitie, 1 als klerk bij de Posterijen, 3 vonden plaatsing bij handelskantoren alhier, de overige kregen verschillende andere betrekkingen. Een leerling der 2de klasse werd zonder examen tot de 3de klasse der H. B. S. met 5-jarigen cursus toegelaten. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 555