21 Leeraren. c. De heer J. Hovingh, leeraar in de Fransche taal en letter kunde, werd met ingang van denzelfden datum overgeplaatst naar de Hoogere Burgerschool B. II, met opdracht om ge durende den cursus 1902-1903 nog 2 uren per week onderwijs 3 12 5 1 9 1 2 1 1 1 2 1 1 4 Het eindexamen is afgelegd door 65 leerlingen en 1 toe hoorder. Van dezen hebben 49 en de toehoorder het getuig schrift verkregen. De bestemming der geslaagden is: Mijningenieur Civiel-ingenieur Electrotechnisch en werktuigk. ingenieur Technoloog Arts Apotheker Officier Landmeter Journalist Ambtenaar aan een der Dep. van Algem. Best. Oost-Ind. Ambtenaar Notariaat Registratie Staatsexamen voor de √ľniversiteit Een leerling van de 3de klasse deed met goed gevolg examen voor cadet en voor adelborst. Van de niet-geslaagden zijn 8 tot de school teruggekeerd. De lessen van den in December 1901 op zijn verzoek eervol ontslagen tijdelijken leeraar in de natuurlijke historie, P. J. van Breemen, werden van Januari 1902 tot de groote vacantie van dat jaar opgedragen aan Mej. J. O. A. van der Sande, leerares aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes, die op zeer bevredigende wijze hare niet gemakkelijke taak heeft vervuld. Met ingang van 1 September 1902 werd de heer H. Boerma, leeraar in de Geschiedenis en Aardrijkskunde op zijn verzoek werkzaam gesteld aan de Hoogere Burgerschool B. II. In zijne plaats werd tot leeraar in de Geschiedenis benoemd Dr. N. Japikse, tot dusver leeraar aan het Gymnasium te Rotterdam. van de derde klasse, 37 van de 52 leerlingen (1 meisje, niet bevorderd). van de vierde klasse, 69 van de 81 leerlingen (2 meisjes, alle bevorderd). 5 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 557