I r 21 aan Gebouw. d. De verlichting der benedenlokalen door gasgloeilicht kwam dit jaar tot stand. Eene bergplaats voor rijwielen werd voltooid en in Sep tember in gebruik genomen. Zij kan 119 rijwielen bergen en voorziet bepaald in eene behoefte. Het Gymnastieklokaal voldoet thans na de aangebrachte wijzigingen. i' De heer W. H. Hengevelt, leeraar in de Gymnastiek aan de Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus, ontving van Burgemeester en Wethouders opdracht om 8 uren per week onderwijs te geven aan de Hoogere Burgerschool aan het Bleijenburg. De heeren Dr. G. Bakker en P. Tilleina, leeraren aan de Hoogere Burgerschool aan het Bleijenburg, ontvingen op dracht om ieder 6 uren per week onderwijs te geven aan de Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus. te geven aan eene afdeeling van de 5de klasse van de Hoogere Burgerschool B. 1. In zijne plaats werd benoemd de Heer C. Timmermans, tot dusver leeraar aan de Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus. In April 1902 overleed de leeraar in de Wiskunde en het Boekhouden, de heer N. van Eek. In zijne plaats werden benoemd om onderwijs te geven in Wiskunde, Natuurkunde en Werktuigkunde Dr. P. Molen broek en om onderwijs te geven in het boekhouden de heer K. M. de Jong, welke laatste als tijdelijk leeraar reeds aan de school verbonden was. De heer E. A. Steinmetz, leeraar in de Wiskunde aan de Hoogere Burgerschool aan het Bleijenburg, voldeed aan de uitnoodiging van Burgemeester en Wethouders om 4 uren per week onderwijs in natuurkunde te geven aan het Gym nasium tegen eene vergoeding van f 400.— per jaar. In November werd de heer 0 van Tiel ziek. Door Burgemeester en Wethouders werd aan den heer B. A. Pellenga, leeraar aan de Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus, opgedragen de waarneming van een deel der lessen (13 per wreek) van den heer van Tiel; door den Directeur der school werd aan den heer J. J. Helsdon Rix, leeraar aan de Hoogere Burgerschool Bleijenburg, de waar neming van het grooter deel der overige uren opgedragen. 6 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 558