21 7 a. 18 3 6 6 24 23 21 18 18 24 24 24 C. Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus aan de Stadhouderslaan. (B. II.). Directeur: Dr. E. H. Groenman. Het gebrek aan eene afzonderlijke leskamer voor het onderwijs in de Aardrijkskunde blijft zich doen gevoelen. Derde klasse: Afdeeling A. 18 B. 18 C. 18 b. Toelating en overgang. Na afgelegd examen werden voor den nieuwen cursus, tot de eerste klasse toegelaten 83 leerlingen, van wie 64 (39 jon gens en 25 meisjes) zich aanmeldden tot het volgen der lessen. Voor de tweede klasse deden examen 26 candidaten, van wie toegelaten 21 (19 jongens en 2 meisjes). Voor de derde klasse bedroegen deze getallen 43, toegelaten 25, (24 jongens en 1 meisje). Vierde klasse: Afdeeling A. 22 B. 22 22 22 Te zamen 243 Leerlingen In den aanvang van het verslagjaar bedroeg het aantal leerlingen 154, waarvan 139 jongens en 15 meisjes. In den loop van het jaar zijn 110 nieuwe leerlingen aan de school gekomen en hebben 21 haar verlaten, zoodat het aantal leerlingen aan het eind van het jaar 243 bedroeg, waaronder 41 meisjes. Er waren twee toehoorderessen voor enkele vakken, eene in de derde en eene in de vierde klasse. De verdeeling der leerlingen over de verschillende klassen was by den aanvang van den cursus 1902/03 als volgt: Eerste klasse: Afdeeling A. 10 jongens, 13 meisjes, totaal 23 C. 23 Tweede klasse: Afdeeling A. 24 B. 18 C. 18 r VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. n r> n n n r> n n r> n n B. 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 559