o 21 8 c. Leeraren. d. Leermiddelen. De hulpmiddelen voor natuur- en scheikunde, het hand- en rechtlijnig teekenen, aardrijkskunde en geschiedenis, zijn in den loop van het verslagjaar aangevuld om te voorzien in het onderwijs in de 4de klasse. Vóór September 1903 zullen de hulpmiddelen van alle vakken aanwezig zijn om met het onderwijs in de 5de klasse te kunnen aanvangen. '1 Voor de vierde klasse 16, toegelaten 4, allen jongens. Van de 63 leerlingen der eerste klasse werden aan het eind van den cursus naar de 2de bevorderd 39 jongens, 11 meisjes, niet bevorderd werden 12 jongens, 1 meisje. Voor de andere klassen waren de cijfers als volgt: 2de naar de derde klasse bevorderd 41 jongens, 3 meisjes. niet 7 3de naar de vierde klasse bevorderd 41 Bij Raadsbesluit van 4 Februari 1902, is, met ingang van 1 April 1902, de heer dr. H. van Cappelle benoemd tot Leeraar aan de Hoogere Burgerscholen met vijf-jarigen cursus. Bij Raadsbesluit van 24 Juni 1902, zijn de heeren A. A. Beekman en G. J. van de Wel en bij Raadsbesluit van 8 Juli 1902, de heeren Dr. H. J. D. van Lier en K. M. de Jong, met ingang van 1 September 1902, benoemd tot leeraren aan de Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen cursus. Door Burgemeester en Wethouders zijn bij besluit van 4 8 Augustus 1902, de heeren H. Boerma en M. Hovingh aange wezen om onderwijs te geven aan deze school. Bij besluit van denzelfden datum is aan den heer J. P. Heyligers, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool met drie jarigen cursus, opgedragen om 7 uur per week ouderwijste geven in de Hoogduitsche Taal aan deze school. Bij Raadsbesluit van 25 November 1902, is, op aanvraag, om redenen van gezondheid, aan den heer H. J. van der Weele, eervol ontslag verleend als Leeraar in het handteekenen voor de Hoogere Burgerscholen met vijf-jarigen cursus, met ingang van 1 December 1902. Door Burgemeester en Wethouders is bij besluit van 5 December 1902, het onderwijs in het handteekenen tijdelijk opgedragen aan den heer W. J. Lampe, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool met drie-jarigen cursus; deze werd sedert door den Gemeenteraad tot definitief leeraar aan de scholen B. aangesteld. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 560