I 21 10 Zeevaartkundige school te Scheveningen. Leeraar: de heer S. J. Krijt. aangeduid door de over 1902 wordt Aantal leerlingen. Klasse C Totaal Klasse B Maand. Klasse A 58 15 25 18 Werd in Januari Februari Maart April Mei Juni Juli. Augustus September October November December. 52 26 17 10 6 4 15 8 5 2 2 2 23 6 4 4 3 2 Het schoolbezoek navolgende cijfers: 14 12 8 4 1 I I het vorige jaarverslag de noodzakelijkheid van splitsing der 2de klasse in uitzicht gesteld, het verminderd bezoek dier klasse, dat in December zijn maximum, 25, be reikte, maakte dit jaar zoodanige splitsing onnoodig. De toestand der weersgesteldheid, in verband met de haringvangst, oefende ook dit jaar weder grooten invloed uit op het schoolbezoek- van Mej. A. C. Heering, definitief in de vacature werd voorzien. Mej. C. Beeloo, leerares in de Fransche taal, verzocht en verkreeg eervol ontslag. Tot tijdelijke leerares in hare plaats werd benoemd Mej. M. Loke. Mej. Kaempff, leerares in de Wiskunde en het Boekhouden, werd in den aanvang van het verslagjaar ernstig ziek; tot na de groote vacantie werden hare lessen tydelijk waarge nomen achtereenvolgens door de dames Bosman uit Haarlem en Vreede uit Den Haag. Met den nieuwen cursus was Mej. Kaempff weder in staat hare lessen te hervatten. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. boven 17 jaar. van 14—17 jaar. beneden 14 jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 562