21 11 Bijzondere scholen. Academie van Beeldende Kunsten. A. Directeur: de heer A. van Delden. Het aantal leerlingen bedroeg 756. Van dit aantal waren er 81 woonachtig buiten de gemeente’s-Gravenhage, 17 kwamen uit Scheveningen, 21 uit Voorburg, 10 uit Delft, 6 uit Leiden, 4 uit Rotterdam, 2 uit Schiedam, 2 uit Loosduinen, 4 uit Dordrecht, voorts uit Voorschoten, Zoetermeer, Rijswijk, Oegst- geest, Gouda. Arnhem. Borne, Tiel, Kinderdijk, Winterswijk, Enschedé, Zwolle, Hannover en Hamburg. Hiervan genoten er 29 gratis onderwijs, terwijl 25 voor rekening van Academie leden aan den cursus deelnamen. Het aantal vrouwelijke leerlingen, dat den dagcursus in het schilderen en dien voor Middelbaar Onderwys bezocht, overtrof opnieuw verreweg dat der mannelijke leerlingen. Aan de schilderklasse namen 35 vrouwelijke en 12 manne lijke leerlingen deel; de cursus M. 0. werd door 63 vrouwe lijke en 26 mannelijke leerlingen gevolgdvoor den dag cursus in kunstnijverheidsvakken waren 3 vrouwelijke en 23 mannelijke leerlingen ingeschreven. Op Woensdag en Zaterdag werd de namiddagcursus door 21 vrouwelijke en 6 mannelijke leerlingen bezet. Van 1 Januari tot ultimo Maart 1902 werd des avonds twee maal per week, uitsluitend voor vrouwelijke leerlingen, een cursus voor teekenen naar naakt model geopend, aan welken 16 leerlingen deelnamen. De ochtendcursus in den zomer bestond uit 35 leerlingen. Aan den dagcursus in het schilderen namen van Mei tot October 23 vrouweljjke en 13 mannelijke leerlingen deel. De zomercursus M. O. werd gevolgd door 65 vrouwelijke en 25 mannelijke leerlingen. Voor den cursus in kunst nijverheidsvakken waren 6 vrouwelijke en 18 mannelijke leerlingen ingeschreven. Voegt men de 35 leerlingen van den zomerochtendcursus bij het cijfer van 756, dan verkrijgt men 791 leerlingen, die in het afgeloopen academiejaar de lessen volgden. Aan het examen voor de Acte Lager Onderwijs Hand- teekenen, dat in den afgeloopen zomer hier ter stede plaats vond, namen 332 candidaten deel. Aan 131 daarvan werd de acte uitgereikt. Van de 30 leerlingen der academie, die daaraan deelnamen, zijn 26 geslaagd. Aan het examen voor de Acte Middelbaar Onderwijs Hand- VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 563