i 21 12 teekenen namen uit geheel Nederland 72 candidaten deel Tot dit aantal behoorden 20 leerlingen der Academie. Aan slechts 17 candidaten in het geheel kon de acte worden uitgereikt. Onder deze waren 8 leerlingen der Academie. Het onderwijs in de eerste- of voorbereidende afdeeling, ljjn- en wandplaatteekenen, vlakke meetkunde en projectie- leer, dat voor alle beroepen gelijk is, werd door verreweg het grootst aantal leerlingen, namelijk 352 gevolgd. In het klein ornament oefenden zich 23 leerlingen, in het geometrisch ornement 24; in stilleven en grootpleister- ornement 21. Aan het ontwerpen van versieringen oefenden zich ruim een zestig decorateurs, meubelmakers, plateelschil ders, bouwkundigen en andere toekomstige kunstnijveren. Naar het groot antiek beeld teekenden 17, naar naakt model 11, naar pleisterfiguur 19 mannelijke en vrouwelijke leerlingen28 jongelieden boetseerden naar groot en klein pleister-ornament. In de 2e, 3e en 4e klasse Bouwkunde werd door lol leer lingen geteekend; de 5e en 6e klasse bestond gezamenlijk uit 18 leerlingen, de 7e en 8e uit 27 aanstaande bouwkundigen. In het teekenen voor werktuigkunde oefenden zich 34 leerlingen, in de ijzer-constructie 27. Zestien leerlingen ont vingen onderwijs in tuinbouwkunde. Aan de theoretische vakken werd deelgenomen voor meet kunde en projectie door 130 leerlingen; door 57 voor vlakke meet kunde door 14 voor logarithme, door 14 voor landmeetkunde. In beschrijvende meetkunde ontvingen 48 leerlingen des avonds en 35 des daags onderricht; de avondles in perspectief bestond uit 24, de dagles uit 21 leerlingen. De winteravond- cursus in anatomie bestond uit 14 leerlingen, de dagcursus uit 72 leerlingen M. O. Aan het onderwijs in proportie-leer werd door 39 leerlingen deelgenomen. Namens de horloge makersvereeniging werd verzocht, ook aan de Academie a. s. horlogemakers gelegenheid te geven, zich in het technisch teekenen te oefenen. Aan dien wensch werd door den Raad van Bestuur voldaan. Nadat 18 horlogemakersleerlingen zich gedurende den afge- loopen winter voldoende in lijnteeken hebben geoefend, zal met 1 October 1903 een daartoe te benoemen vakman onder wijs geven in het technisch vakteekenen. Het leeraarspersoneel werd aangevuld met de Dames E. M. A. van Beek en M. J. van Arkel, en de heeren J. D. Ros, J. W. de Groot en A. J. M. Boertje, allen oud-leerlingen der Academie. De leeraar A. Loran verzocht en verkreeg zijn eervol ontslag. Ter tegemoetkoming in de flnancieele moeilijkheden der Akademie verleende de Gemeente haar een extra subsidie Ij R VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. E?’ S J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 564