21 B. De Ambachtsschool. Directeur: de heer H. S. Boersma. 38 De ouders der leerlingen zijn naar hun beroep als volgt te verdeelen Leervakken Timmeren Meubelmaken Beeldhouwen Smeden Verven Koper,- Zink- en Loodbewerking Electric, mech. Pianomaken Ambachtslieden Winkeliers of kooplieden Bouwkundigen of kunstenaren Ambtenaren, onderwijzers, militairen Landbouwers en arbeiders Koetsiers, kellners en bedienden Zonder beroep 34 9 lste Klasse. 28 14 1 9 1 Totaal. 66 21 6 68 19 122 23 10 60 6 21 7 2de Klasse. 19 4 6 20 4 6 16 45 25 1 3de Klasse. 19 3 14 6 Het aantal leerlingen bedroeg op 31 December j.l. 251, verdeeld als volgt: Voor den cursus 1901/02 hadden zich 150 nieuwe leerlingen laten inschrijven. Met het oog op dit groote aantal werd weder besloten een vergelijkend toelatingsexamen af te nemen. Zonder examen werden toegelaten 49 leerlingen, 95 deden examen van wie 68 werden toegelaten. 6 candidaten moesten wegens plaatsgebrek worden afgewezen. Van de le tot de 2e klasse werden bevorderd 69, van de 2e tot de 3e 59 leerlingen. van f3000,-- terwijl bij de Rijksbegrooting een subsidie van f 5000,— ten behoeve der Academie werd gevoteerd. Onder deze leerlingen waren er 20 uit Scheveningen, 16 uit Delft en 22 uit verschillende andere omliggende plaatsen, afkomstig. In de indeeling der klassen kwam geen verandering. 13 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 565