I ij l 21 r 14 Afdeeling Burger-Avondschool dezer school. 14-16 jaar. 41 15 16-18 jaar. 1 9 f 10.000,- 3.000.- 21.000,— examen werden toegelaten: voor de le klasse 57, voor de 2e klasse 24. De school telde 110 leerlingen, 85 in de eerste, 25 in de tweede klasse. De eerste klasse werd gesplitst in 3 parallel-afdeelingen, met resp. 30, 28 en 27 leerlingen. Volgens den leeftijd waren de leerlingen te verdeelen als volgt Vier-en-dertig leerlingen van de hoogste klasse verlieten de school met geheel of gedeeltelijk ingevuld diploma; onder hen waren: Timmerlieden9 Meubelmaker1 Houtsnijder1 Huisschilders5 Huissmid1 Mach, smeden8 Electriciens8 Pianomaker1 11 leerlingen der 3e klasse (electriciens) bleven de school bezoeken in afwachting, dat zij bovendien diploma konden krijgen voor instrumentmaken. Zij vonden daarna allen plaatsing. Eene belangrijke uitbreiding der schoolruimte, door aan- bouw van eenige nieuwe lokalen, kwam in 1902 tot stand. Door plaatsing eener stoommachine werd de gelegenheid in ’t leven geroepen om de leerlingen met de behandeling daarvan bekend te maken en het electrisch bedrijf bij het onderwijs in te voeren. Het schoolgeld bedroeg van f 5.tot f 15.— per leerling per jaar; gedurende het le halfjaar 1901 genoten 52, gedurende het 2e halfjaar 41 leerlingen vrijstelling van de betaling van schoolgeld. De school werd gesubsidieerd: door het Rijk met de Provincie met Gemeente met inbegrip van f 4000,— voor de Burger-avondschool. 12-14 jaar. 1ste klasse 42 2de 1 Aan het toelatings-examen voor de le klasse namen deel 28 aspiranten, allen toegelaten; voor de 2de klasse 1; zonder VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 566