I 21 Industrieschool voor Meisjes. C. Directrice: Mejuffrouw Jac. S. Beydals. D. Teekenschool van den Ned. R. K. Volksbond. Directeur de Heer P. J. A. M. Haaring. Tegen '4 leerlingen, die met het eind van den cursus 1900 01 de school bezochten, telde zij in den nieuwen cursus 96. f 4000.— eene verhooging tot op f 3500. - 7500. - De cursus 1901/02 telde 163 leerlingen; van deze verlieten 37 de school, waaronder 5, die den geheelen vijf-jarigen cursus hadden doorloopen 6 na afloop van het 4e schooljaar, 3 na afloop van het 3e schooljaar, 4 die met goed gevolg examen handwerken deden. De cursus 1902 03 telde 168 leerlingen, verdeeld als volgt: De le klasse telde 48 leerlingen. 2e „51 3e .23 4e .20 5e „26 De eerste klasse is in 3 afdeelingen gesplitst, de tweede en de vierde beide in 2. Na de in Juli gehouden overgangsexamens werden be vorderd van de le naar de 2e klasse 53 van de 61 leerlingen. 2e 3e 24 26 3e 4e 18 19 4e 5e 27 33 Wederom werd een afzonderlijk eindexamen in boekhouden gehouden; van de 12 leerlingen, die daaraan deelnamen, slaagden 11. Het staatsexamen in nuttige handwerken werd afgelegd door 35 leerlingen, van wie 29 slaagden; in fraaie hand werken door 1 leerlinge, die geslaagd is. De leerares in nuttige handwerken, Mej. A. Olt, die over leed werd vervangen door Mej. Ph. Barbier, vroeger directrice der Trompschool. Het schoolgeld bedraagt f 20.— per jaar. De school genoot de volgende subsidiën Van het Rijk (Bij de Rijksbegrooting werd f 5500.toegestaan). Van de Provincie. Van de Gemeente 16 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 568